Adjunktur/Lektorat i Ekstern Rapportering, 2017-224-01358, GENOPSLAG

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Økonomi og Ledelse er 1-2 stillinger som adjunkt eller lektor i ekstern rapportering ledige til besættelse fra 1. august 2017 eller snarest derefter. Ansættelsessted: Aalborg.

Stillingsbeskrivelse

ADJUNKTUR

Stillingen retter sig mod forskning og undervisning inden for ekstern rapportering.

Stillingen vil blive knyttet til instituttets Forskningsgruppe ved Revisorkandidatstudiet AUD og skal bidrage til den løbende forskningsudvikling inden for denne gruppe.

Undervisningsmæssigt er stillingen tilknyttet cand.merc.aud.-uddannelsen, men der må ligeledes forventes undervisning ved andre uddannelser.

Ansøger skal varetage undervisning i ekstern rapportering, hvor der undervises efter IFRS-standarderne. Minimum 25 % af denne undervisning skal leveres som e-forelæsninger.

Ansøgeren må være indstillet på, blandt andet med tilknytning til cand.merc.aud.-uddannelsen, at virke på følgende områder ud over sædvanlig forskning og undervisning m.v.:

• Stille en vis mængde af sine forelæsninger til rådighed for de studerende som e-læring. 
• Vejlede ved de studerendes udarbejdelse af kandidatafhandlinger og andre projekter. 
• Vejlede ved PBL-læring, herunder revisorkandidatuddannelsens fag Rådgivning 1 + 2, der fuldstændig er baseret på PBL-læring, og hvor de studerende arbejder med fagene: erhvervsret, skatteret, revision, intern regnskab og ekstern rapportering. Det forventes, at ansøgere er motiverede for at ajourføre sig inden for en del af disse fagområder. 
• Undervise og vejlede ved revisorkandidatuddannelsens specialiserede linje Kapitalmarkedslinjen (Capital Markets) med fokus på betjening af finansielle virksomheder, virksomheder noteret på regulerede markeder m.v., og at 
• Deltage i kontinuerlig kompetenceudvikling af både interne og eksterne undervisere, herunder ved aktiv deltagelse i e-kurser og seminarer om e-læring, PBL-læring og specialevejledning. 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forsker karriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.

LEKTORAT

Stillingen retter sig mod forskning og undervisning inden for ekstern rapportering.

Stillingen vil blive knyttet til instituttets Forskningsgruppe ved Revisorkandidatstudiet AUD og skal bidrage til den løbende forskningsudvikling inden for denne gruppe.

Undervisningsmæssigt er stillingen tilknyttet cand.merc.aud.-uddannelsen, men der må ligeledes forventes undervisning ved andre uddannelser.

Ansøger vil blive fagansvarlig for ekstern rapportering ved cand.merc.aud.-uddannelsen og forventes derved også at varetage størstedelen af undervisningen i ekstern rapportering, hvor der undervises efter IFRS-standarderne. Minimum 25 % af denne undervisning skal leveres som e-forelæsninger.

Ansøgeren må være indstillet på, blandt andet med tilknytning til cand.merc.aud.-uddannelsen, at virke på følgende områder ud over sædvanlig forskning og undervisning m.v.:

• Stille en vis mængde af sine forelæsninger til rådighed for de studerende som e-læring. 
• Vejlede ved de studerendes udarbejdelse af kandidatafhandlinger og andre projekter. 
• Vejlede ved PBL-læring, herunder revisorkandidatuddannelsens fag Rådgivning 1 + 2, der fuldstændig er baseret på PBL-læring, og hvor de studerende arbejder med fagene: erhvervsret, skatteret, revision, intern regnskab og ekstern rapportering. Det forventes, at ansøgere er motiverede for at ajourføre sig inden for en del af disse fagområder. 
• Undervise og vejlede ved revisorkandidatuddannelsens specialiserede linje Kapitalmarkedslinjen (Capital Markets) med fokus på betjening af finansielle virksomheder, virksomheder noteret på regulerede markeder m.v., og at 
• Deltage i kontinuerlig kompetenceudvikling af både interne og eksterne undervisere, herunder ved aktiv deltagelse i e-kurser og seminarer om e-læring, PBL-læring og specialevejledning. 
• Vejlede ph.d.-studerende inden for ekstern rapportering. 

KVALIFIKATIONSKRAV - ADJUNKTUR

En adjunktstilling er en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i begrænset omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet.

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger. 

Det forventes, at ansøgere har kendskab til både årsregnskabsloven og IFRS-standarderne.
 
KVALIFIKATIONSKRAV - LEKTORAT

Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af deres undervisningsmæssige kvalifikationer.

Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at alle ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.

Det forventes, at ansøgere har kendskab til både årsregnskabsloven og IFRS-standarderne.
 
ANSØGNING SKAL INDEHOLDE 
 

• Motiveret ansøgning, hvoraf det skal fremgå, om kandidaten søger adjunkt- eller lektorstillingen. 
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Ansøgere til adjunktstillingen må maks. vedlægge 5 publikationer, og ansøgere til lektorstillingen må maks. vedlægge 10 publikationer.
• Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne).
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

BEDØMMELSE 
 
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

KONTAKTOPLYSNINGER 
 
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Birgitte Gregersen, tlf. +45 9940 8260, e-mail bg@business.aau.dk eller studieleder for revisorkandidatuddannelsen Erik Werlauff, tlf. +45 9940 8004, e-mail ew@business.aau.dk.  
 
For yderligere oplysninger om instituttet, se  www.business.aau.dk.  
 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Gurli Brogaard, tlf. +45 9940 7023, e-mail gbr@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2017-224-01358

Ansøgningsfrist

Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.