Postdoc (3-årig stilling). Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører. 2017-224-01368

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, er en tidsbegrænset 3-årig stilling som postdoc ledig til besættelse fra 1. juni 2017 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er tilknyttet forskningsprojektet "Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører: Modeller for praksis og samarbejde i socialt arbejde med sårbare flygtninge og ældre", som er finansieret af VELUX FONDEN. Den tidsbegrænsede postdoc stilling er finansieret af VELUX FONDEN og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde med lektor Morten Frederiksen som projektleder. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge samskabelse mellem kommunalt ansatte og frivillige på ældre- og flygtningeområdet. Konkrete, borgerrettede tilbud til sårbare flygtninge og ældre udvikles i stigende grad i partnerskaber mellem offentlige og frivillige aktører. Denne type samskabelse giver mulighed for bedre, bredere og mere vedkommende tilbud til disse sårbare grupper, men rummer samtidig en grundlæggende konflikt mellem de normer og praksisser, der kendetegner henholdsvis frivilligt socialt arbejde og offentlige velfærdsorganisationer. Projektet afsøger gennem etnografi og interview, hvor og hvordan disse normer og praksisser eventuelt kommer i konflikt med hinanden, og hvornår der kan opnås frugtbare kompromisser. Projektet bidrager til at afsøge og udvikle samarbejdsmodeller for samskabelse inden for flygtninge- og ældreområdet med det formål at styrke samskabelse med respekt for både offentlige og frivillige værdier. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Dansk Flygtningehjælp, Ældresagen, Dansk Røde Kors, KORA og Aalborg Kommune. Der foreligger en projektbeskrivelse, som kan rekvireres ved henvendelse til Morten Frederiksen: mfr@socsci.aau.dk.

Postdocen skal i projektet gennemføre etnografisk feltarbejde i en række konkrete samarbejdsprojekter mellem Aalborg Kommune og Dansk Flygtningehjælp, Ældresagen samt Røde Kors. Empirisk er formålet at afdække de grundlæggende normative forskelle mellem frivillige og medarbejdere, de konflikter der opstår samt de kompromisser, de indgår. Endvidere er det væsentligt at sikre empirisk grundlag for at evaluere og udvikle samarbejdet i de to projekter med henblik på at kunne give modelanbefalinger for samskabelsesprojekter. Postdocen vil indgå i alle forskningsprojektets aktiviteter, herunder publiceringsaktiviteter.

Stillingen som postdoc vil overvejende dreje sig om forskning, hvorfor stillingen kvalificerer til en forskerkarriere. Stillingen involverer dog også undervisningsforpligtelser på uddannelserne under Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde. Stillingen giver også mulighed for at gennemføre Aalborg Universitets adjunktpædagogikum, der giver pædagogiske kompetencer.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger. I begrænset omfang kan der blive tale om varetagelse af andre opgaver. 
 
Ansøgningen skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maks. være vedlagt 5 publikationer.
• Medforfattererklæring, Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne).
• Eksamensbeviser (Kandidat- og Ph.d.-bevis). 
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i et undervisningsportfolio.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Kontaktoplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Trond Beldo Klausen, tlf. 9940 2602, e-mail tbk@socsci.aau.dk.  
 
For yderligere oplysninger om instituttet, se www.soc.aau.dk.  
 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Gurli Brogaard, tlf. 9940 7023, e-mail gbr@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2017-224-01368

Ansøgningsfrist

Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.