Ph.d.-stipendiat indenfor effektevaluering med udgangspunkt i mixede metoder (2017-224-01575)

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Læring og Filosofi, Campus Aalborg er en stilling som Ph.d. Stipendiat indenfor området evaluering af effekter af offentlig og/eller privat innovation – med udgangspunkt i mixede metoder med særlig vægt på kvantitative metoder ledig til besættelse fra 1. december 2017 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Ph.d stipendiet vil forskningsmæssigt blive tilknyttet forskningsgruppen Evaluation and Capacity Building. Gruppen er en del af instituttets Center for Læring i Organisationer (CLiO) i Aalborg. Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø og gensidigt respektfuldt samarbejde, hvor der er fokus på den enkeltes faglige udvikling, men også den enkeltes forpligtelse overfor forsknings- fællesskabet.

 Ph.d projektet vil indgå i forskningsgruppens eksterne portefølje og bidrage til den metodiske understøttelse af effektevaluering af f.eks. brugerinvolvering, samskabelse, organisatorisk og individuel capacity og brugerdrevet innovation.

Undervisningen som Ph.D Sipendiat vil ske på instituttets uddannelser og særligt på instituttets samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse i Organisatorisk Læring.
 

Ansøgeren skal:
 • Kunne dokumentere erfaring med anvendelse af kvantitative metoder på højt niveau i f.eks. et speciale med 10 eller 12 i afgangskarakter
 • Have en relevant samfundsvidenskabelig kandidatgrad
 • Være indstillet på at deltage i eksternt finansierede projekter, alternativt gennemførelse af empiriske studier i en eller flere private eller offentlige forvaltninger
 • Være indstillet på at undervise på instituttets uddannelser
 • Være indstillet på i hverdagen at bidrage til et positivt arbejdsmiljø i forskningsgruppen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 

  
Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
 
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne, og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.
 
Ansøgningen skal indeholde
 • Motiveret ansøgning.
 • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).
 • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.
 • CV.
 • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
 • Udenlandske ansøgere skal fremsende en IELTS (International English Language Testing System) test. Ansøgere, hvis modersmål er engelsk, samt ansøgere med en kandidatgrad fra Danmark, GB, USA, Irland, Sydafrika, Australien og Canada, er undtaget.
 • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
 • Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.
Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til

Annette Lorentsen mail:al@learning.aau.dk tlf.: 9940 8097

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Anne Lone Bråten mail: alb@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

 

Stillingsnummer

2017-224-01575

Ansøgningsfrist

Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.