Klinisk professorat i hæmatologi inden for ”Personlig Medicin”, med speciel fokus på analyse af ”Real World Data” (KP039)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital er en stilling ledig som klinisk professor i hæmatologi, med fokus på forskning inden for personlig medicin, specielt området omkring faglig udvikling baseret på ”Real World Data” (RWD) dokumentation. Stillingen kan besættes per 1. september 2018 eller snarest herefter. Stillingen er tidsbegrænset for en periode på 5 år og er kombineret med overlægefunktion ved Hæmatologisk Afdeling,Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital. Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Ansøgere, som allerede er ansat som overlæge ved Region Nordjylland, skal kun søge det kliniske professorat.

Stillingsbeskrivelse


Stillings- og ansvarsområde

Analyse af RWD fra sundhedsdata, indsamlet i forbindelse med kliniske beslutningsprocesser og kvalitetssikring, er en accepteret metode, hvorved effekt og risiko i patientbehandlingen kan dokumenteres og udnyttes i klinisk praksis.

Med støtte fra Kræftens Bekæmpelse ønsker man med ansættelsen at styrke implementeringen af personlig medicin til gavn for patienterne, i overensstemmelse med den nationale strategi for området.

Stillingen omfatter ligelig fordeling af arbejdstid på forskning og klinisk arbejde.

Det forventes at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage præ- og postgraduat undervisning. Undervisning af lægestuderende, uddannelsessøgende læger og andre faggrupper indgår i arbejdsopgaverne.

Den kliniske overlægefunktion er ledelsesmæssigt forankret hos den ledende overlæge.

Den kliniske professor er sammen med afdelingens andre professorer en del af afdelingens forskningsledelse og deltager i undervisning og vejledning af ph.d.-studerende og andre forskere.

Der vil være mulighed for etablering af et stærkt lokalt, regionalt, nationale og internationale forskningssamarbejder.

Et vigtigt ansvarsområde er publicering og adækvat formidling af forskningsresultater samt for ansøgninger om eksterne forskningsmidler.

Kvalifikationskrav

Ansøgeren skal være specialist i hæmatologi med undervisnings- vejlednings- og forskningserfaring samt dokumenteret klinisk lektoransættelse.

Der vil ved besættelse af stillingen blive lagt afgørende vægt på at ansøgeren kan dokumentere en original videnskabelig produktion på internationalt niveau og udvikling af fagområdet.

Der lægges herudover vægt på erfaring med klinisk projektimplementering, samt med forskningsledelse. Indsigt i diagnostik vil være en fordel, specielt indenfor prædiktive eller prognostiske biomarkører.

Ansøgningen skal indeholde

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde

  • En motiveret tekst, med overordnet begrundelser for at ansøge, sammenfatning af egne kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentionerne for stillingen.
  • Opdateret curriculum vitae inklusive personlige data.
  • Uddannelse (kopi af bevis for opnåede grader).
  • En redegørelse for videnskabelige kvalifikationer, baseret på den hidtidige forskning med henvisning til den vedlagte publikationsliste eller udvalgte dele heraf, forskningsledelse, bedømmelsesarbejde, præ- og postgraduat undervisning samt fremtidige konkrete forskningsplaner
  • Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer.
  • Beskrivelse af de undervisningsmæssige kvalifikationer.
  • Beskrivelse af formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.

Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter er gældende og kan ses her.

Desuden gælder Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer: www.cancer.dk/etiske-retningslinjer og Standarder for god forskningspraksis: www.cancer.dk/standarder.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj på tlf. (+45) 9766 6245 eller lægefaglig direktør Morten Noreng på tlf. (+45) 9766 1302.

Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. den kliniske delen af overlægestilling kan fås ved henvendelse til Jette Grønning på j.groenning@rn.dk eller (+45) 9766 6248.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

KP039

Ansøgningsfrist

Wed May 30 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.