Klinisk professorat i onkologi med fokus på personlig medicin og mave-tarm kræft (KP040)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital er en stilling som klinisk professor i onkologi, med fokus på forskning inden for personlig medicin og mave-tarm kræft, ledig til besættelse per 1. september 2018 eller snarest herefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som klinisk professor er kombineret med overlægefunktion i mave-tarm-teamet ved Onkologisk afdeling, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital. Stillingen omfatter 50% forskningstid og 50% klinisk arbejde.

Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Ansøgere, som allerede er ansat som overlæge ved Region Nordjylland, skal kun søge det kliniske professorat.

Onkologisk Afdeling varetager al regional og højtspecialiseret onkologisk behandling af mave-tarm kræft i Region Nordjylland. Patientantallet i diagnosegruppen er højt og der henvises mere end 600 nye patienter årligt. Både klinisk og basal forskning inden for mave-tarm kræft er et af afdelingens forskningsstrategiske spydspidsområder med flere ph.d.-studerende og mange kliniske protokoller.

Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital ønsker at styrke denne forskning indenfor mave-tarm kræft, samt udviklingen og implementeringen af personlig medicin til gavn for patienterne, i overensstemmelse med den nationale strategi på området.

Onkologisk Afdelingens forskningsvirksomhed er en del af et samarbejde indenfor Klinisk Kræftforskningscenter, Aalborg Universitetshospital med adgang til core faciliteter og biostatistisk ekspertise. Afdelingen har et meget tæt forskningssamarbejde med kirurgisk gastroenterologisk afdeling.

Stillings- og ansvarsområde

Den kliniske professor bliver ansvarlig for afdelingens forskning inden for personlig medicin og mave-tarm kræft og skal udvikle fagområdet ved klassiske kliniske afprøvninger.

Den kliniske professor arbejder sammen med den onkologiske lærestolsprofessor i afdelingens forskningsledelse (forskningsudvalget) og deltager i videnskabelig vejledning af ph.d.-studerende og andre forskere.

Der vil være mulighed for etablering af et stærkt lokalt, regionalt, nationalt og internationalt forskningssamarbejde, specielt indenfor eksperimentel recidivbehandling, som er spydspidsfunktion ved AaUH. Det forventes at professoren deltager aktivt i opbygningen af den regionale forskningsinfrastruktur omkring personlig medicin.

Professoren har ansvaret for publicering og adækvat formidling af forskningsresultater samt for ansøgninger om eksterne forskningsmidler.

Det forventes at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage præ- og postgraduat undervisning. Undervisning af lægestuderende, uddannelsessøgende læger og andre faggrupper indgår i arbejdsopgaverne.

Den kliniske overlægefunktion er ledelsesmæssigt forankret hos den ledende overlæge. Overlægen er tilknyttet mave-tarm kræft teamet, hvor det praktiske kliniske arbejde gennemføres i samråd med den specialeansvarlige overlæge.

Kvalifikationskrav

Ansøgeren skal være specialist i klinisk onkologi, med forskningserfaring og dokumenteret klinisk lektoransættelse.

Der vil ved besættelse af stillingen blive lagt afgørende vægt på at ansøgeren kan dokumentere en original videnskabelig produktion på internationalt niveau med klinisk videreudvikling af et fagområde.

Der ønskes en dokumenteret interesse for vidensspredning via deltagelse i videnskabelige kongresser og uddannelse. Hertil et ønske om gode samarbejdskompetencer. 

Der lægges herudover vægt på erfaring med eksperimentel behandling fra klinisk og/eller administrativ praksis, samt med forskningsledelse og eventuelt andre ledelsesfunktioner. Indsigt i laboratoriediagnostik vil være en fordel, specielt indenfor prædiktive eller prognostiske biomarkører.

Ansøgningen skal indeholde

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde

  • En motiveret tekst, med overordnet begrundelser for at ansøge, sammenfatning af egne kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner for stillingen.
  • Opdateret curriculum vitae inklusive personlige data.
  • Uddannelse (kopi af bevis for opnåede grader).
  • En redegørelse for videnskabelige kvalifikationer, baseret på den hidtidige forskning med henvisning til den vedlagte publikationsliste eller udvalgte dele heraf, forskningsledelse, bedømmelsesarbejde, præ- og postgraduat undervisning samt fremtidige konkrete forskningsplaner
  • Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer.
  • Beskrivelse af de undervisningsmæssige kvalifikationer.
  • Beskrivelse af formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen. 

Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter er gældende og kan ses her, og bedømmelse af ansøgere til stillingen sker i et sagkyndigt udvalg.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj på tlf. (+45) 9766 6245 eller lægefaglig direktør Morten Noreng på tlf. (+45) 9766 1302.

Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. overlægestilling kan fås ved henvendelse til Jette Grønning på j.groenning@rn.dk eller (+45) 9766 6248.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Dini Boer, dbo@adm.aau.dk, eller tlf. (+45) 9940 7307.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure, undervisningsportfolio samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

KP040

Ansøgningsfrist

04/06/2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.