Seniorrådgiver i pædagogisk ledelse 2018-224-01773

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Læring og Filosofi, Campus Aalborg opslås en 3-årig stilling som seniorrådgiver inden for pædagogisk ledelse. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2018 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Seniorrådgiverstillingen er tilknyttet Capacity Building and Evaluation (CaBE) gruppen, men med opgaver der går på tværs af alle instituttets forskningsgrupper mshp myndighedsbetjening og formidling inden for området pædagogisk ledelse. Undervisningsopgaverne er især knyttet til specialiseringen i Pædagogisk Ledelse under Master i Læreprocesser. Stillingen omfatter varetagelse af undervisning samt forskningsopgaver relateret til området pædagogisk ledelse.


Kvalifikationskrav 
 
Seniorrådgiver er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling af forskningsresultater til myndigheder, erhvervslivet og samfundet i øvrigt. Hertil kommer en forpligtelse til at holde sig ajour på et bredt videnskabsområde og udføre analyser af fagligt brede problemstillinger samt formidle disse på en videnskabeligt forsvarlig måde.

Ansættelsen som seniorrådgiver forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker.

Det forventes, at ansøgeren har gennemført betydelige rådgivnings- og formidlingsopgaver til myndigheder og samfundet i øvrigt. Desuden forudsættes at ansøgeren har bidraget til vidensudveksling inden for området pædagogisk ledelse gennem publiceringer nationalt og internationalt, og gennem oplæg på relevante nationale og internationale konferencer og arrangementer for såvel forskere som praktikere. Ansøger forudsættes at have erfaringer med internationalt samarbejde.

Ansøgeren skal have betydelig erfaring med at varetage rollen som projektleder af eksternt finansierede projekter samt skal desuden dokumentere erfaring med selv at oparbejde nye eksterne projekter inden for området pædagogisk ledelse, herunder projekter i samarbejde med praksis. Da der undervisningsmæssigt især vil være fokus på at skulle undervise på og koordinere masterspecialiseringen i Pædagogisk Ledelse under Masteruddannelsen i Læreprocesser vil erfaringer med at undervise denne masteruddannelses målgruppe (pædagogiske ledere) samt med at koordinere uddannelsesudbud på universitetsniveau være en fordel. Da undervisning på Aalborg Universitet er baseret på problemorienteret læring og vejledning, vil erfaring med dette desuden være en fordel.

Det forudsættes at ansøger har gennemgået adjunktpædagogikum eller tilsvarende pædagogisk kompetenceudviklingsforløb.

Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.
 
 
Ansøgning skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer.
• Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Link til Skabelon.
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til Vejledning.
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.
 
Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Institutleder Annette Lorentsen tlf. 9940 8097, e-mail al@learning.aau.dk 
 
For yderligere oplysninger om instituttet, se http://www.learning.aau.dk/ 
 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til HR-partner Søren Vaagholt Nielsen tlf. 9940 3881, e-mail hs-hr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2018-224-01773

Ansøgningsfrist

Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.