To ph.d. stipendier indenfor social og/eller faglig marginalisering/inklusion i folkeskolen (2018-224-01774)

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg opslås 2 ph.d.-stipendier med henblik på at identificere og belyse de mekanismer og sammenhænge, der i folkeskolen resulterer i, at store grupper i samfundet marginaliseres allerede, mens de er børn. Formålet er at bidrage med viden, der kan forhindre denne sociale og/eller faglige marginalisering. Stillingerne er ledig til besættelse fra 1. september 2018 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

I stipendierne lægges der særlig vægt på brug af Mixed Methods design, hvor den kvantitative del sigter på udnyttelse af de omfattende data, der er genereret og vedvarende genereres i instituttets store A P Møller projekt sammen med 13 danske kommuner (’Program for læringsledelse – Skole’). Dette datamateriale har information fra 70.000 elever og deres lærere og forældre, foretaget på tre tidspunkter fra 2015 og frem. Materialet vil være tilgængeligt for ph.d-stipendiaterne. Det er samtidig afgørende, at der etableres et tæt samarbejde med flere skoler om udvikling af ny praksis med henblik på at forhindre marginalisering

Stillingerne er ledige til besættelse i perioden fra 1. september 2018 – 31. august 2021 eller snarest derefter.

Ph.d.-stipendierne vil forskningsmæssigt blive tilknyttet forskningsgruppen Capacity Building & Evaluation i Aalborg. Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø med en samarbejdsform, hvor der er fokus på internationalt samarbejde, forskningsfællesskab og den enkeltes faglige udvikling.

Ph.d.-stipendiaterne vil indgå i forskningsgruppens aktiviteter og kollegiale samarbejde, men også arbejde tæt sammen med forskere fra ’Senter for praksisrettet utdanningsforskning’ ved Høgskolen i Innlandet i Norge.

Ansøgere skal være indstillet på samtidig at undervise på instituttets uddannelser og bidrage til den faglige udvikling her, fx på kandidatuddannelserne i læring og forandringsprocesser og it, læring og organisatorisk omstilling samt bacheloruddannelsen i organisatorisk læring. Desuden forventes det, at der løbende sker formidling af resultater til folkeskolen og dens brugere. Endelig skal ansøger være indstillet på kortere data-introducerende ophold ved ’Senter for praksisrettet utdanningsforskning’.

Det forventes at ansøger:  

 • Har relevant samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelses-baggrund f.eks. som sociolog, kandidat i læring og forandringsprocesser eller it, læring og organisatorisk omstilling, kandidat i uddannelsesvidenskab eller Cand. Pæd. Psyk.eller lignende
 • Har interesse for mixed methods design og være interesseret i metodeudvikling og forandringer, der kan bidrage til at mindske marginalisering i folkeskolen
 • Indgå i samararbejde med forskere, der arbejder i spektret fra dagtilbud over folkeskole, ungdomsuddannelser til videregående uddannelser
 • Være indstillet på at komme på instituttet og bidrage til et godt arbejdsmiljø i dagligdagen
 • Have gode formidlingsevner herunder gerne gode skriftlige engelsk-kundskaber
 • Opfylde betingelserne for indskrivning på Forskerskolen på det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet (se i det følgende Ansøgningskrav)
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 
 
 
Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
 
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.
 
Ansøgningen skal indeholde
 • Motiveret ansøgning.
 • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).
 • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.
 • CV.
 • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
 • Ansøgere fra lande uden for Skandinavien, som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være to år gammel
 • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
 • Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.
Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Institutleder, professor Annette Lorentsen e-mail: al@learning.aau.dk, Telefon: 9940 8097

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Anne Lone Bråten e-mail: alb@adm.aau.dk

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

 

Stillingsnummer

2018-224-01774

Ansøgningsfrist

Sun Aug 05 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.