Postdoc med fokus på læringsfælleskaber i en praksisnær kontekst, 2018-224-01833

Ved Institut for Læring og Filosofi, Det Humanistiske Fakultet, Campus København er en fuldtidsstilling som ekstern finansieret postdoc i læringsfællesskaber i en praksisnær kontekst ledig til besættelse per 1. oktober 2018 eller snarest herefter. Ansættelsen er tidsbegrænset til 2 år og 4 måneder.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen angår læring og læreprocesser med fokus på læringsfællesskabers virkning i en praksisnær kontekst, det være sig fx i boligen, på institutionen, i fritidslivet eller på arbejdspladsen, samt i sammenhæng hermed hvilke pædagogiske og didaktiske implikationer tranformation fra én kontekst til en anden ville kunne give anledning til i et læringsperspektiv.

Forskningen forventes at finde sted med tæt reference til arbejdet i Instituttets forskningsgruppe ”Sundhed, Organisation, Uddannelse og Læring” (SOUL), der arbejder med analyser af relationer mellem stat, organisationer, institutioner, professioner og borgere i relation til læring og læreprocesser, særligt ift. sundhedsområdet. Her anvendes både kvantitativ og kvalitativ metodologi i krydsfeltet mellem det humanistiske og sociologiske forskningsperspektiv. Forskningsgruppens medlemmer er alle aktive undervisere på kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser.

Det forventes at postdoc’en formidler sine forskningsresultater bl.a. gennem publikation i peer-reviewed tidsskrifter samt deltagelse i konferencer og workshops og deltager aktivt i undervisning og vejledning ved Instituttets uddannelser.

Yderligere oplysninger vedr. stillingen og ansættelsesprocessen kan fås ved henvendelse til professor Bent Egberg Mikkelsen på bemi@learning.aau.dk eller telefon; +45 99402556

Kandidater med følgende forskningserfaringer vil blive foretrukket:

  • anvendelse af et praksisteoretisk forskningsperspektiv
  • fokus på læring og læreprocesser i human- og socialvidenskabeligt perspektiv
  • fokus på ulighed, sundhed, velfærd og organisation
  • anvendelse af kvantitative og kvalitative metoder
  • fokus på sociale og sundhedsmæssige sider af mad/måltider


Post.doc.

Ansættelse som post.doc. forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger. I begrænset omfang kan der blive tale om varetagelse af andre opgaver.

Den samlede ansættelse som post.doc. kan ikke være på mere end 4 år ved den samme institution (max. 6 år på adjunktniveau på AAU og max. 8 år i alt på post.doc. niveau i Danmark).

Ansøgningen skal indeholde følgene:

  • CV 
  • Fuldstændig publikationsliste, med markering af de vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maksimalt vedhæftes 5 publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesskabet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer (vejledning)
  • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis) 

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 

Shortlisting
anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Bent Egberg Mikkelsen, mail bemi@learing.aau.dk eller telefon: (+45) 9940 3881. Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Søren Vaagholt Nielsen i HR-afdelingen, mail hs-hr@adm.aau.dk. Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. 

Løn og ansættelsesvilkår

 

Stillingsnummer

2018-224-01833

Ansøgningsfrist

Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.