Ph.d.-stipendium i strategi, ledelse og digitalisering

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Økonomi og Ledelse er en stilling som ph.d.-stipendiat i strategi, ledelse og digitalisering ledig til besættelse fra 1. oktober 2018 eller snarest derefter. Stillingen er ledig for en periode på 3 år.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen indgår som en integreret del af instituttets forskning og uddannelse inden for feltet strategi, ledelse og digitalisering. Det 21. århundrede er karakteriseret af en hyperkompleks og i stigende grad digitaliseret verden.

Denne udvikling kalder på et behov for at redefinere den måde strategi og ledelse forstås og bedrives på. Dette er omdrejningspunktet for denne ph.d., som skal medvirke til at styrke instituttets forskningsprofil på følgende felter:

 • Digitaliseringens betydning for, hvordan vi tænker og praktiserer ledelse og strategi på i dag
 • Viden og indsigt i, hvordan digitalisering stiller nye krav til den måde, strategiske processer ledes på
 • Empirisk udforskning af, hvordan relationerne mellem strategi, ledelse og digitalisering udspiller sig i praksis; hvilke nye krav og udfordringer opstår der og hvordan håndteres de?
 • Identifikation og udvikling af konkrete processer, metoder, forretningsmodeller etc., der kan understøtte værdiskabende og effektive samspil mellem strategi, ledelse og digitalisering

Ph.d.-projektet forventes at arbejde med både empiriske, teoretiske og metodologiske problemstillinger inden for samspillet mellem strategi, ledelse og digitalisering.

Forskningsdesignet vil primært være kvalitativt og bygge på en engaged scholarship, action research og/eller action learning tilgang. Derudover vil studiet også forholde sig til og inkludere kvantitative aspekter.

Det forventes, at det empiriske område, der udforskes, ligger inden for en sektor eller blandt virksomheder, hvor digitaliseringsprocesser kalder på en radikal retænkning af relationer mellem strategi og ledelse.

Ph.d.-stipendiet vil blive tilknyttet Det erhvervsøkonomiske Ph.d.-uddannelsesprogram inden for instituttet og forskningsgruppen FIRM, Firm, Innovation, Relations and Management.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 

 
Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
 
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.
 
Ansøgningen skal indeholde
 • Motiveret ansøgning
 • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider)
 • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i
 • CV
 • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift
 • Ansøgere fra lande uden for Skandinavien, som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være to år gammel
 • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne
 • Ansøgning om eventuel merit

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.
Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Mette Vinther Larsen, telefon 9940 8253, e-mail mvl@business.aau.dk.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Malene Steen, e-mail mast@adm.aau.dk eller telefon 9940 7959.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

 

Stillingsnummer

2018-224-01829

Ansøgningsfrist

Mon Aug 06 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.