Ph.d.-stipendiat inden for det retsvidenskabelige område (02009)

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er en stilling som ph.d.-stipendiat i familieret ledig til besættelse fra 15. december 2018 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Der opslås hermed et ph.d.-stipendium inden for det retsvidenskabelige område. Stipendiet er knyttet til forskningscentret FamLapp: Family Law, Practices and Policies ved Juridisk Institut hvor stipendiaten skal indgå i centrets tværfaglige arbejde. Se centrets hjemmeside for mere information. Der skal udarbejdes projektforslag af relevans for FamLapp’s forskningsområde som grundlag for ansøgningen. Der kan søges sparring hos Juridisk Instituts forskere i forbindelse med udarbejdelse af forslag. Kontakt formidles gennem nedenfor nævnte personer. Ved bedømmelse af ansøgere lægges særlig vægt på, at det pågældende emnevalg egner sig til et ph.d.-projekt. Der lægges endvidere vægt på ansøgers evne til at formulere sig skriftligt, og kandidatspeciale eller andet større skriftligt arbejde skal derfor vedlægges ansøgningen. Det forventes, at ansøger har opnået karakteren 10 eller højere i sit skriftlige speciale, ligesom det generelt forventes, at ansøger har gode karakterer.

Aalborg Universitet, Juridisk Institut, deltager aktivt i Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JURFORSK), og ansøgerne vil få mulighed for at deltage med fremlæggelser på nordiske forskerseminarer alt afhængigt af det relevante retsområdes nordiske netværk. Juridisk Institut forventer at ph.d.-stipendiaten i en periode på 3 – 6 måneder indgår i et andet forskningsmiljø, herunder forskningsmiljøer i udlandet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor 

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).

Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v. Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.  

Ansøgningen skal indeholde.

  • Motiveret ansøgning
  • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).
  • CV.
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
  • Ansøgere fra lande uden for Skandinavien, som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest. for bestået sprogtest med følgende minimum score: IELTS (band score): 7, TOEFL(paper-based): 600, TOEFL(internet-based): 100.  
  • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
  • Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning. Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger 
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Thomas Neuman e-mail: thn@law.aau.dk  Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Anne Lone Bråten e-mail: alb@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2018-224-02009

Ansøgningsfrist

Sun Oct 28 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.