Entreprenørskab i Uddannelsessystemet (2042)

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Økonomi og Ledelse er en stilling som ph.d.-stipendiat i Entreprenørskab i Uddannelsessystemet ledig til besættelse fra 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen indgår som en integreret del af instituttets kvantitative og kvalitative forskning inden for entreprenørskab, der fokuserer på kritiske succesfaktorer i forbindelse med realiseringen af en ny virksomhed, opstartsprocessen og den efterfølgende virksomhedsperformance.  

Stimulering af entreprenørskab gennem politiske tiltag forsøges i stigende grad i innovationsdrevne økonomier på grund af nye virksomheders positive bidrag til virksomhedsdynamikken, der resulterer i innovation, produktivitetsvækst og jobskabelse.

Danmark har som andre lande forsøgt at understøtte entreprenørskab gennem flere tiltag i uddannelsessystemet, herunder mere undervisning og flere aktiviteter relateret til kreativitet, innovation og entreprenørskab, etablering af inkubatormiljøer og samarbejde med virksomheder og institutioner både inden for og uden for uddannelsessystemet.

Omdrejningspunktet for ph.d.-stillingen er at undersøge virkningerne af en sådan koordineret indsats gennem et hovedsageligt kvalitativt (men også kvantitativt) studie af Professionshøjskolen UCN’s iværksætterindsats i uddannelsesforløbet, der tager afsæt i Socialfondsprojektet Dream Steps, hvorunder UCN Next Step er en aktivitet. Den ph.d.-studerende forventes derfor at være aktivt involveret i Next Step-miljøet på UCN.

Der ønskes analyseret, hvordan samspillet mellem studerende, undervisere og eksterne interessenter gennem forskellige aktiviteter kan stimulere opstart af nye virksomheder samt identificere barrierer for opstart og mulige løsninger på disse.

Forskningsresultaterne ønskes formidlet i engelsksprogede artikler, der udgør ph.d.-afhandlingen, mens der ligeledes forventes en løbende formidling af foreløbige resultater til UCN og samarbejdspartnere, da formålet endvidere er at skabe større bevidsthed internt i organisationen om, hvordan et entreprenant mindset kan påvirkes af de forskellige uddannelsesaktiviteter.    

Ph.d.-stipendiet er finansieret af UCN gennem midler fra Socialfondsprojektet Dream Steps, og den studerende skal undervise og tilbringe tid både i miljøet på UCN og Aalborg Universitet i ph.d.-forløbet. Ph.d.-stipendiet vil blive tilknyttet Det erhvervsøkonomiske ph.d.-uddannelsesprogram på AAU og forskningsgrupperne IMPAKT og FIRM.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 
 
 
Kvalifikationskrav

Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).

 
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.

 
Ansøgningen skal indeholde
  • Motiveret ansøgning.
  • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).
  • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.
  • CV.
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
  • Ansøgere fra lande uden for Skandinavien, som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være to år gammel
  • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
  • Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Bedømmelse
 

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger
 

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Kristian Nielsen, E-mail: kn@business.aau.dk; tlf.: 9940 8334 eller til lektor Mette Vinther Larsen, E-mail: mvl@business.aau.dk; tlf.: 9940 8253.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Lise Suhr Mogensen, E-mail: lsm@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2018-224-02042

Ansøgningsfrist

02/01/2019

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.