AAU logo

Vacant positions

2019-224-02190 Lektor i Tysk sprog

Ved Institut for Kultur og Globale Studier, Det Humanistiske Fakultet, er der pr. 1. november 2019 eller snarest herefter en ledig stilling som lektor i tysk sprog.

Stillingsbeskrivelse

Lektorens primære opgaver vil bestå i forskning og undervisning inden for tysk sprog, og ansøgeren må derfor være velfunderet inden for forskning og undervisning inden for et eller flere af følgende områder:

  • tysk sprogbrug og sprogforståelse, herunder tysk grammatik
  • oversættelse dansk-tysk og tysk-dansk samt kontrastiv lingvistik dansk-tysk
  • tysk sproghistorie

Stillingen vil blive tilknyttet forskningsgruppen Language and Linguistics, hvor den succesfulde kandidat skal være med til at sikre en fortsat nytænkning og videreudvikling af miljøet og forskningen inden for tysk sprog og oversættelse.

Undervisningen vil primært være på BA- og kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation i tysk og på BA- og kandidatuddannelsen i Tysk. Det forudsættes, at ansøgeren behersker dansk i et omfang, dvs. på modersmålsniveau eller nær modersmålsniveau, der sætter ham/hende i stand til at undervise kontrastivt mellem tysk og dansk, herunder at undervise i oversættelse mellem de to sprog.

Endvidere skal ansøgeren kunne påtage sig projektvejledning på forskellige årgange. I den sammenhæng vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, hvis ansøgeren kan dokumentere erfaring med problembaseret læring, som er Aalborg Universitets pædagogiske model. Den nye medarbejder forventes at indgå i den løbende udvikling af Tyskfaget. Ligeledes er det en fordel, hvis ansøgeren har erfaring med samarbejde med eksterne partnere. Hvis ansøgeren er kvalificeret til at varetage undervisning inden for andre end de nævnte områder ved instituttets uddannelser, bedes dette anført i ansøgningen.

På det menneskelige plan forventes den nye medarbejder at have gode samarbejdsevner samt at være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere og studerende i et miljø kendetegnet ved kulturel diversitet.

Der forudsættes daglig tilstedeværelse på instituttet med mulighed for hjemmearbejde i det omfang, det ikke forhindrer løbende aktiv deltagelse i miljøet på instituttet. Det forudsættes endvidere, at medarbejderen er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen: www.cgs.aau.dk.

Da stillingen indeholder komparative elementer mellem dansk og tysk, vurderer vi, at det er væsentligt, at ansøger behersker det danske sprog i et omfang, hvorved han/hun kan forstå og formulere sig på sproget. Dermed er er der ikke behov for annoncering på engelsk. 

Lektorat
En lektorstilling er en tidsubegrænset stilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i et vist omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet.
Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, forsker eller post.doc, men som også kan være opnået på anden måde. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • CV
  • Fuldstændig publikationsliste fordelt på forskellige typer (monografi, publikation med flere forfattere, journals etc.). De vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen, skal markeres. Der må maksimalt vedhæftes 10 publikationer.
  • Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere Skabelon til medforfattererklæring findes nederst på denne side
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer vejledning findes nederst på denne side
  • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis) 
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Lotte Dam, mail ld@cgs.aau.dk eller telefon (+45) 9940 9143

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Lotte U. Frost på HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder, se her.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

 

Stillingsnummer

2019-224-02190

Ansøgningsfrist

01/05/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.