AAU logo

Vacant positions

Ph.d.-stipendium indenfor almenpædagogisk og empirisk dannelsesforskning i folkeskolelæreres arbejde i spændingsfeltet mellem læring/målstyring og dannelse (02213)

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, det Humanistiske Fakultet, er der pr. 1. august eller snarest herefter en ledig stilling som ph.d.-stipendiat inden for almenpædagogisk og empirisk dannelsesforskning i folkeskolelæreres arbejde i spændingsfeltet mellem læring/målstyring og dannelse.

Stillingsbeskrivelse

Ph.d. projektet skal undersøge det, som er blevet kaldt lærerens unikke dobbeltopgave: lærere skal på den ene side fremme elevernes læreprocesser og dermed viden og færdigheder mv., og på den anden side understøtte dannelsesprocesser og værdier som frihed, selvstændighed og kritisk sans.

Den succesfulde kandidat vil skulle gennemføre forskning på et eller flere af følgende områder:

 • Kvalitativ udforskning af læreres opgave med og håndtering af spændingsfeltet mellem læring og dannelse. Dette spændingsfelt rummer mulighed for flere forskellige empiriske fokusområder og niveauer, såsom: elevens, lærerens, lærernes pædagogiske og faglige teams, samt skolens pædagogiske og daglige ledelse.
 • Almenpædagogiske perspektiver på spændingsfeltet mellem læring/målstyring og dannelse

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, hvor ansøgeren beskriver sin forskningsinteresse i det ovenfor beskrevne område.

Stillingen er en 3-årig tidsbegrænsede fuldtidsansættelse og indbefatter såvel forskning som undervisning.

I ansættelsen som Ph.d.-stipendiat forventes den succesfulde kandidat:

 • At udføre forskning og publicere forskningsprodukter på højeste niveau
 • At deltage i eksterne forskningsnetværk og –samarbejder i det omfang, det er relevant for ph.d. projektet.
 • At levere undervisning, vejledning og udprøvning af studerende på relevante moduler på bachelor- og kandidatuddannelsen i Psykologi blandt andet inden for Pædagogisk psykologi, Problembaseret læring, Personlighedspsykologi, Socialpsykologi, Videnskabsteori.
 • At bidrage positivt og konstruktivt til Institut for Kommunikation og Psykologis samlede aktiviteter og arbejdsmiljø.
 • At deltage i ph.d.-kurser i et omfang som svarer til ½ årsværk (30ECTS).
 • At foretage miljøskifte til et eller flere internationale forskningsmiljøer.

Forskningsmæssigt omfatter stillingen forskning på internationalt niveau, og ansøgere forventes at have erfaring med et eller flere af følgende områder:

 • Almenpædagogiske perspektiver på spændingsfeltet mellem læring/målstyring og dannelse
 • Læringsfællesskaber samt generel erfaring med pædagogisk ledelse inden for folkeskolen
 • Kvalitative undersøgelser af pædagogiske forløb og problemstillinger

Stillingen tilknyttes primært vidensgruppen QS (Qualitative Studies), der har en række forskningsinteresser, der bl.a. udfolder sig omkring følgende hovedtemaer:

 • Kvalitativ metodeudvikling
 • Kreativitetsforskning
 • Kultur og livsformer
 • Pædagogisk psykologi
 • Klinisk psykologi
 • Social- og personlighedspsykologi
 • Ledelses- og organiseringsformer
 • Teoretisk psykologi

Ansøgeren forventes at have gode samarbejdsevner, samt være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund.

Der forudsættes fast tilstedeværelse på instituttet. Det forudsættes endvidere, at ansøgere er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen http://www.kommunikation.aau.dk

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (udtalelse fra specialevejleder, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges). Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.  

Generelle oplysninger
Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske Ph.d.-skole, Aalborg Universitet. Se venligst ph.d.-skolens hjemmeside for oplysninger om ph.d.-uddannelsen, adgangskrav, ansøgningsprocedure mv.

Ansøgning

 • Ansøgningsskema   (Application form)
 • Projektbeskrivelse – se hjemmesiden for detaljer 
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Udenlandske ansøgere skal fremsende en IELTS eller TOEFL-test (undtaget for dette er nordiske lande, lande hvor engelsk er modersmål).
 • Ansøgning om eventuel merit
 • Evt. publikationsliste.
 • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende
Ansøgers samlede kvalifikationer bedømmes af et bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning. Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat.   Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om forskeruddannelsesprogrammet Cultural Psychology

For yderligere oplysninger om forskningsprojektet, kontakt venligst Institutleder Mikael Vetner, e-mail: vetner@hum.aau.dk eller Professor Lene Tanggaard, e-mail: lenet@hum.aau.dk

Så fremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Lone Bråten, e-mail: alb@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Stillingsnummer

2019-224-02213

Ansøgningsfrist

Thu May 02 00:00:00 CEST 2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.