AAU logo

Vacant positions

2019-224-02462 To eksterne lektorer søges til eftervidereuddannelsen Master i IT ved Institut for Kommunikation og Psykologi, København

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, København er der 2 stillinger som eksterne lektorer ledig ved masteruddannelsen i IT. Stillingen er til besættelse fra 1. december 2019. Timetallet vil variere på semestrene.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen indbefatter undervisning, vejledning og skriftlig og mundtlig eksamination i relation til videnskabeligt arbejde og undersøgelsesmetode – og design, herunder problem-baseret læring og projektarbejde(PBL). Undervisning, pædagogisk planlægning og vejledning skal afspejle universitetets principper for læring, Problembaseret Læring (PBL). Den ideelle kandidat har derfor kendskab til og erfaring med disse. 

De kommende eksterne lektorer skal være fagligt kvalificeret til at påtage sig vejlednings- og undervisningsopgave på masterudannelsen i IT inden for IT Sikkerhedsgovernance eller IT Jura.

For stillingen som ekstern lektor i IT Sikkerhedsgovernance lægges der især vægt på at følgende kvalifikationer:

  • Et omfattende kendskab til, og erfaring med applikation af, teorier og metoder til tilrettelæggelse og ledelse af informationssikkerhed i organisationer, og samspillet med overvejelser vedrørende øvrige governancekrav.
  • Kunne anlægge et kritisk perspektiv på eksisterende metoder og praksisser for udvikling, implementering og vedligeholdelse af IT-sikkerhedsprocedurer, med henblik på at understøtte de studerendes kritisk-refleksive kompetencer.
  • Besidde viden om, og erfaringer med applikationen af, internationale love, regler og anbefalinger, så de studerende er i stand til at tilrettelægge og lede organisatoriske IT-sikkerhedsprocesser der matcher både dansk og international lovgivning.
  • Dansk og international erfaring inden for IT-ledelse og informationssikkerhed.

For stillingen som ekstern lektor i IT Jura lægges der især vægt på at følgende kvalifikationer:

  • Et omfattende kendskab til, og erfaring med applikation af, teorier og metoder inden for databeskyttelsesret og lovgivning om IT-kriminalitet (strafferet).
  • Et kendskab til, og erfaring med, risikostyring og informationssikkerhed.
  • Et omfattende kendskab til, og erfaring med applikationen af, relevant international ret angående databeskyttelse og IT-kriminalitet, særligt Europarådets konventioner samt den europæiske menneskerettighedsdomstols (EMD) praksis på områderne.
  • Viden om, og indsigt i, domstolsafgørelser – danske, såvel som internationale og evt. udenlandske – af relevans for IT-sikkerhedspraksis i danske og internationale virksomheder.

For begge stillinger gælder, at den rette ansøger skal være i stand til at levere forskningsbaseret undervisning og vejledning.


Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 
Ansøgningen skal indeholde følgende:
 
• CV
• Dokumentation for undervisningserfaring
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
• Evt. andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Viceinstitutleder for Uddannelse, Tom Nyvang, Nyvang@hum.aau.dk, 9940 9027 eller Institutleder, Mikael Vetner, vetner@hum.aau.dk, 9940 7263.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, email: hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inklusive bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder, se her.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 10.01.2019. Der udstedes frigørelsesattest.

 

Stillingsnummer

2019-224-02462

Ansøgningsfrist

21/11/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.