AAU logo

Vacant positions

2019-224-02479 Adjunktur i ansættelses- og arbejdsret – 5 årig deltidsstilling (24 timer/uge)

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut, er en tidsbegrænset 5-årig deltidsstilling som adjunkt ledig til besættelse fra 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Adjunkten forventes at deltage aktivt i udviklingen af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, og at varetage undervisning i fag, der er relateret til ansættelses- og arbejdsret (obligatoriske fag, specialiseringsfag, engelsksprogede fag). Herudover forventes adjunkten at deltage, hvor Juridisk Institut leverer undervisning med ansættelses- og arbejdsretligt indhold til andre uddannelser på Aalborg Universitet. Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende niveau. Ved bedømmelsen af ansøgere vil der blive lagt vægt på et indgående og bredt kendskab til national ansættelses- og arbejdsret, herunder den danske arbejdsmarkedsmodel og det kollektive overenskomstsystem, og EU retlige perspektiver inden for området, samt på ansøgerens potentiale i forhold til at videreudvikle ét eller flere specialområder.

Der lægges vægt på ansøgerens undervisningserfaring (som minimum undervisning i ph.d forløb). PBL (problem based learing) indgår som central læringsmodel på AAU, og det vil være en fordel at have erfaring hermed.

Organisatorisk er adjunkturet placeret ved Juridisk Institut og opslås som en deltidsstilling (24 timer/uge).

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.

Kvalifikationskrav

En adjunktstilling er en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i begrænset omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet. Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger.

Ved bedømmelsen af ansøger vil der blive lagt vægt på et indgående kendskab til ansættelses- og arbejdsret, men også på kendskab til tilgrænsende retsområder, samt ansøgerens potentiale til at kunne videreudvikle ét eller flere specialområder, gerne med fokus på arbejdsmarkedets overenskomster og EU rettens betydning for udviklingen i dansk ansættelses- og arbejdsret.

Der lægges vægt på dokumentation af ansøgers undervisningserfaring. PBL (problem based learning) indgår som central læringsmodel på AAU.

Stillingen ligger inden for dansk lovgivning og undervisningen på obligatoriske fag vil kun kunne varetages på dansk. Det er således en forudsætning, at kandidaten behersker det danske sprog til fulde.


Ansøgningen skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 5 publikationer.
• Medforfattererklæringer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring findes nederst på denne side.
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Vejledning findes nederst på denne side.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.
 
Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.
 
Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingernes faglige indhold kan fås ved henvendelse til Institutleder Ulla Steen, tlf. 2381 8454, e-mail usteen@law.aau.dk.

For yderligere oplysninger om instituttet, se www.law.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2019-224-02479

Ansøgningsfrist

26/11/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.