AAU logo

Vacant positions

2020-224-02639 Klinisk Professor i klinisk onkologi

En stilling som klinisk professor i klinisk onkologi og som overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Onkologisk afdeling, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital (AaUH) er ledig til besættelse pr 1. maj 2020 eller efter aftale/snarest. Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere som allerede er overlæger ved Region Nordjylland kun søge det kliniske professorat. Arbejdsopgaverne vil - udover det kliniske arbejde i afdelingen - omfatte udvikling af fagområdet, ledelse af forskningsgruppe onkologi, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere. Stillingen omfatter 50% forskning og undervisning samt 50% klinisk funktion. Til stillingen er knyttet en klinisk assistent og en halv teknisk-administrativ medarbejder. Den kliniske professor er ledelsesmæssigt forankret hos Institutleder, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og som overlæge hos ledende overlæge, Onkologisk afdeling, AaUH. Forskningen ved Onkologisk afdeling er i tråd med AaUH´s forskningsstrategi 2017-2022 og er organiseret i "Forskergruppe Onkologi" (Handleplan og årsrapport 2018 kan fremsendes ved henvendelse). Forskningsprogrammet er forankret i et multidisciplinært og tværfagligt samarbejde indenfor rammen af Klinisk Kræftforskningscenter, KKFC med deltagelse af kliniske og basalvidenskabelige forskere og institutioner ved AaUH og i nært samarbejde med Aalborg Universitet. Onkologisk afdeling varetager al regional og højtspecialiseret onkologisk behandling i Region Nordjylland. Der henvises omkring 3600 nye kræftpatienter årligt. Både klinisk og basal forskning indgår i afdelingens strategiske satsninger og understøttes i dag af et bredt lokalt, nationalt og internationalt forskningssamarbejde. Det Sundhedsvidenskabelige fakultet forventer ca. 150 med. studerende årligt i 2020. Undervisningen sker i form af problembaseret læring (PBL), klinisk vejledning og katedrale forelæsninger.

Stillingsbeskrivelse

Den kliniske professor har det overordnede ansvar for specialets forskning. Denne skal gennemføres i overensstemmelse med strategi- og handleplan og skal være af bedst mulig videnskabelig og etisk kvalitet. Der ønskes en professor med betydelig videnskabelig produktion indenfor klinisk kræftforskning og erfaring med forskningsledelse, tiltrækning af funding og ph.d.-vejledning. Derudover forventes det, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning.

Professoren er ansvarlig for specialets forskningsdokumentation, datasikkerhed, besvarer henvendelser til eksterne tilsynsmyndigheder (VEK, datatilsyn, mfl.) og udarbejdelse af specialets forskningsstrategi, handle- og budgetplan samt årsrapport.

Professoren arbejder tæt sammen med Klinisk Instituts forskningschef angående overordnede forskningsstrategier, forskningsproduktion, undervisning og planlægning af forskning på Nye Aalborg Universitetshospital, NAU.

Professoren er medlem af styregruppen i Klinisk Kræftforskningscenter, KKFC og arbejder aktivt med KKFC´s forskningsstrategi, handle- og budgetplan, inkluderende perspektivet på NAU.

Professoren arbejder tæt sammen med øvrige kliniske professorer, ledende overlæge, post.docs, kliniske lektorer og øvrige forskere i afdelingens forskningsledelse (forskningsudvalget).

Det forventes at professoren deltager i afdelingsledelsens drøftelser og bidrager med forsknings- og undervisningsstimulerende tiltag indenfor specialet og deltager aktivt i opbygningen af den regionale forsknings- og undervisningsinfrastruktur på NAU.

Professoren skal styrke og udvikle specialets forskning via forskergruppens repræsentation i lokale, nationale og internationale forskningsfora, netværk og videnskabelige selskaber.

Professoren udarbejder karriereplaner for afdelingens ph.d.-studerende og post.docs. Sammen med afdelingsledelsen skal afdelingens personale motiveres til forskning og udviklingsarbejde. Forskningstalenter skal motiveres og fastholdes.

Specialets forskningsgruppes vedvarende fremdrift skal sikres gennem at bruge forskningsmidler og personaleresurser rationelt og ansøge om eksterne forskningsmidler.

Undervisning af lægestuderende, uddannelsessøgende læger, lægekolleger og andre faggrupper er en af kerneopgaverne.

Ansøgningen skal indeholde
Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde curriculum vitae samt fuldstændig publikationsliste. Endvidere ønskes en redegørelse for den hidtidige forskning med henvisning til den vedlagte publikationsliste eller udvalgte dele heraf, forskningsledelse, bedømmelsesarbejde, præ- og postgraduat undervisning samt fremtidige forskningsplaner.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden:
www.kompetenceskema.rn.dk.
   
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Dini Boer,
dbo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7307.

Bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj på telefon (+45)9766 6245 eller ledende overlæge ved Onkologisk afdeling Charlotte Birkmose Rotbøl på telefon (+45) 9766 1455.

Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. overlægestilling kan fås ved henvendelse til Tina Kirkegaard Knudsen på tik@rn.dk eller 9766 1442.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

2020-224-02639

Ansøgningsfrist

02/04/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.