2 Ph.d.-stipendier i Retsvidenskab (2017-224-01390)

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er to stillinger som ph.d.-stipendiat i retsvidenskab ledige til besættelse fra 1. august 2017 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse


Stipendierne er knyttet til Juridisk Institut, og forskningsprojekterne skal ligge indenfor et eller flere retsvidenskabelige områder. Instituttets offentligretlige gruppe har indledt et forskningsprojekt omkring offentligt ansattes pligter og ansvar. Ansøgere til ph.d.-stipendium inden for dette vil derfor blive prioriteret til den ene stilling. Hvis Instituttet modtager en forskningsbevilling fra FSE, som er under behandling, vil dette ph.d.-stipendium indgå i forskningsbevillingen. Det andet stipendium er ikke prioriteret til bestemte emner.

 Aalborg Universitet, Juridisk Institut, deltager aktivt i Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JURFORSK) og ansøgerne vil få mulighed for at deltage med fremlæggelser på nordiske forskerseminarer, alt afhængigt af det relevante retsområdes nordiske netværk.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 
 
 

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
 
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne, og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole.
 
Ansøgningen skal indeholde
  • Motiveret ansøgning.
  • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).
  • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.
  • CV.
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
  • Udenlandske ansøgere skal fremsende en IELTS (International English Language Testing System) test. Ansøgere, hvis modersmål er engelsk, samt ansøgere med en kandidatgrad fra Danmark, GB, USA, Irland, Sydafrika, Australien og Canada, er undtaget.
  • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
  • Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Lektor Sten Bønsing, sb@law.aau.dk tlf: 99408269,  eller Institutleder Ulla Steen, us@law.aau.dk tlf: 99409878,   
 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan rettes til Anne Lone Bråten e-mail adresse: alb@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

 

Stillingsnummer

2017-224-01390

Ansøgningsfrist

Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.