Ph.d.-stipendium i socialt arbejde – med særlig henblik på helhedsorienteret beskæftigelsesindsats (2017-224-01580)

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er en stilling som ph.d.-stipendiat i socialt arbejde – med særlig henblik på helhedsorienteret beskæftigelsesindsats ledig til besættelse fra 1. november 2017 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Den ph.d.-studerende skal indgå i samarbejde med LISES ”Local Innovation in Social and Employment Services” som er et fireårigt forsknings- og innovationsprojekt finansieret af Innovationsfonden https://lisessite.wordpress.com/ og ledet af professor Flemming Larsen og lektor Dorte Caswell.

Ph.d.-stipendiet udgør et separat projekt, som har særligt fokus på Gladsaxe kommune, som er en af case kommunerne i LISES. Ph.d.-projektet etableres som et samarbejde mellem Gladsaxe kommune, Professionshøjskolen Metropol og AAU, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Ph.d.-projektet skal sætte fokus på borgerinddragelse og helhedsorienterede indsatser. Det skal undersøges, hvordan beskæftigelsesindsatserne tilrettelægges og koordineres på tværs af forvaltninger og sektorer, samt hvordan borgere med komplekse problemstillinger indgår i denne proces.

Det er en forudsætning, at ansøgeren har gennemført en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse i socialt arbejde, sociologi eller lignende. Det er en forudsætning, at kandidaten har et solidt kendskab til socialt arbejde på beskæftigelsesområdet og forståelse for politisk virkelighed og konkret praksis i danske jobcentre. Der lægges i vurderingen stor vægt på kvaliteten af den udarbejdede projektbeskrivelse.

Stillingen knyttes forskningsmæssigt til forskningsgruppen SAB (Socialt arbejde i den beskæftigelsespolitiske frontlinje) under forskningsenheden FOSO. Stillingen knyttes endvidere undervisningsmæssigt til Kandidatuddannelsen i socialt arbejde samt relevante beslægtede uddannelser på Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 
 
 

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
 
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne, og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.
 
Ansøgningen skal indeholde
  • Motiveret ansøgning.
  • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).
  • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.
  • CV.
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
  • Udenlandske ansøgere skal fremsende en IELTS (International English Language Testing System) test. Ansøgere, hvis modersmål er engelsk, samt ansøgere med en kandidatgrad fra Danmark, GB, USA, Irland, Sydafrika, Australien og Canada, er undtaget.
  • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
  • Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.
Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Trond Beldo Klausen, tbk@socsci.aau.dk, 9940 2602.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til sekretær Lone Corfixen, lc@adm.aau.dk, 9940 9614.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

 

Stillingsnummer

2017-224-01580

Ansøgningsfrist

Thu Sep 28 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.