To Ph.d.-stipendier om Sorgens kultur (2017-224-01602)

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, det Humanistiske Fakultet, er der pr. 1. april 2018 eller snarest herefter to ledige stillinger som ph.d.-stipendiat inden for Psykologi, subsidiært Sociologi.

Stillingsbeskrivelse

Stillingerne tilknyttes forskningsprojektet ”Sorgens kultur”, som er finansieret af Det Obelske Familiefond. Se evt. forskningsprojektets hjemmeside for flere informationer: www.sorg.aau.dk

 Forskningsprojektet, som stillingerne tilknyttes, har afsæt i den stærkt stigende interesse for sorg i både forskningsverdenen og den bredere offentlighed. Projektet fokuserer på sorg efter tab af nærtstående. Sorg er på den ene side et universelt menneskeligt vilkår og måske endda et definerende træk ved det menneskelige, men er samtidig et fænomen, der i sin udtryksform varierer stærkt i forskellige historiske epoker og kulturelle sammenhænge. Inden for den same kultur er der desuden stor variation i, hvordan mennesker oplever og udtrykker sorg. Forskningsprojektet fokuserer specifikt på sorg, men anvender også fænomenet som en nøgle til at åbne op for en bredere analyse af de menneskelige vilkår for bl.a. lidelse og lykke i vores kultur. I 2018 indføres en ny psykiatrisk diagnose for kompliceret sorg (i ICD-11), hvilket giver mulighed for at studere pågående ændringer i menneskers opfattelser af sorg specifikt og lidelse og lykke mere alment. Hvordan kan den aktuelle kulturelle opfattelse af sorg begribes? Hvad betyder indfasningen af en ny diagnose? Hvordan vil opfattelsen af sorg udvikle sig i de følgende år? Sådanne spørgsmål er i fokus for projektet.

Det ene ph.d.-stipendium (Ph.d. 1) skal i forlængelse heraf forfølge et institutionelt spor, hvor implementeringen af den nye diagnostiske sorgkategori, som Sundhedsstyrelsen i Danmark forventes at indføre, er i centrum. Mere specifikt ønskes det, at ph.d.-projektet fortrinsvis skal anvende kvalitative metoder til at undersøge, hvordan forskellige institutionelle praksisser vedrørende sorg manifesterer sig i dag og eventuelt forandres ved indførslen af en ny sorgdiagnose. Dette sker ved udvælgelse af to-tre institutionelle sammenhænge som undersøgelsesobjekter, dels i offentligt regi og dels blandt NGO’er. Målet med ph.d.-projektet skal være at analysere eksisterende samfundsmæssige håndteringer af sorg samt sorgdiagnosens eventuelle påvirkning af disse institutioners opfattelse af sorg, og hvordan den opfattelse har betydning for måden, hvorpå sorg kommunikeres til en bredere offentlighed.

 Et andet centralt fokuspunkt for forskningsprojektet er, hvordan sorg figurerer i et spændingsfelt mellem samtidens idealer om det lykkelige liv og lidelsen.

Det andet ph.d.-stipendium (Ph.d. 2) skal derfor bruges til at undersøge, hvad samtidens forståelse af sorg fortæller om vores opfattelse af lykke og lidelse i bredere forstand. I den sammenhæng er spørgsmålet om mulige generationsforskelle centralt. Hvordan udvikler folk deres syn på sorgen, lykken og lidelsen efter et tab (og i lyset af indførslen af en diagnose)? Projektet er empirisk og involverer interview med op til ca. 30 personer, der har oplevet at miste en ægtefælle/partner (ideelt fordelt mellem 3 grupper i henholdsvis 30’erne, 50’erne og 70’erne). Målet med ph.d.-projektet er gennem fænomenologiske og narrative analyser at afdække deltagernes oplevelser af sorg givet de nuværende kulturelle betingelser.

Der indgår formidlings- og undervisningsaktiviteter i stillingen svarende til ½ årsværk. Stillingen vil primært indebære undervisning på psykologiuddannelsen, sekundært på sociologiuddannelsen.

 
Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk.
Stipendiet kan søges af kandidater der har opnået minimum karakteren 10 i specialet eller anden afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse. Der kan dispenseres for karakterkravet, såfremt ansøger på anden vis kan dokumentere at have de nødvendige kvalifikationer. 
Stipendiet kan ligeledes søges af kandidatstuderende der forventer at afslutte deres studium inden den forventede startdato (speciale, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen.


 
Generelle oplysninger 
Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske Ph.d.-skole, Aalborg Universitet. Se venligst ph.d.-skolens hjemmeside for oplysninger om ph.d.-uddannelsen, adgangskrav, ansøgningsprocedure mv.

 
Ansøgning

  • Ansøgningsskema   (Application form)
  • Projektbeskrivelse – se hjemmesiden for detaljer  Skitse til projektbeskrivelse (som ikke skal opfattes som endelig) medsendes på max. 10 sider, som ud fra ovenstående beskrivelse specificerer den ønskede tilgang (husk at angive, om der søges til Ph.d. 1 eller Ph.d. 2 eller evt. begge, foruden titel, skitse for studieforløb, sprog, problemområder).
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Ansøgning om eventuel merit
  • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende
  • Evt. publikationsliste.

 
 Ansøgers samlede kvalifikationer bedømmes af et bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.
Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat.

 
Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om forskeruddannelsesprogrammet se hjemmesiden: Ph.D. Programme in Cultural Psychology and Social Practices


For yderligere oplysninger om forskningsprojektet, kontakt venligst Professor Svend Brinkmann, tlf.: 9940 7351, e-mail: svendb@hum.aau.dk eller Lektor Anders Petersen, tlf. 2383 1633, e-mail: apt@socsci.aau.dk

 
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Lone Bråten e-mail: alb@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2017-224-01602

Ansøgningsfrist

31/01/2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.