Ph.d.-stipendium i kompetencemåling af elever i videnssamarbejdsprocesser (2017-224-01675)

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, det Humanistiske Fakultet, er der pr. 1. april 2018 eller snarest herefter en ledig stilling som ph.d.-stipendiat inden for kompetencemåling af elever i videnssamarbejdsprocesser.

Stillingsbeskrivelse

Ph.d.-stipendiet tilknyttes Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, København. Stipendiet udbydes som en del af et det tværvidenskabelige forskningsprojekt Community Drive med samarbejde mellem Aalborg Universitet og Københavns Kommune om at udvikle videnssamarbejdet mellem kommunens byudviklingsprofessionelle og børn og unge på skoler i udsatte boligområder.

Der indgår 600 timers formidlings- og undervisningsaktiviteter i stillingen. Aktiviteterne vil foregå på Institut for Kommunikation og Psykologi i København, og tager udgangspunkt i ph.d. projektet og kandidatens øvrige kompetencer. Undervisningsmæssigt er stillingen hovedsagligt knyttet til bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier, kandidatuddannelserne i Kommunikation og Kandidatuddannelsen i Information Studies. Aalborg Universitet arbejder med problembaseret læringstilgang (PBL) og erfaring hermed er en fordel.

Projektet Community Drive skal bl.a. undersøge, hvordan børn og unge kan uddannes til at deltage i teknisk og humanistisk vidensskabelse og løsning af byens komplekse problemer i samarbejde med professionelle aktører. Målet er bl.a.:
1) Udvikling af undervisningsforløb, hvor den dokumenterede effekt er, at børn og unge oplever, at de øger deres faglige kompetencer i at kunne løse autentiske komplekse problemer i samarbejde med aktører uden for skolen, og får øgede kompetencer til at definere spørgsmål og indsamle data til at besvare dem,
2) Udvikling af overordnede kompetencemålingsredskaber, som giver mulighed for at teste hvilke kompetencer elever udvikler gennem deltagelse i kompleks, autentisk og datadreven problemløsning med aktører uden for skolens rum.

Ph.D.-projektet skal bidrage til besvarelsen af et af projektets centrale forskningsspørgsmål:

  •  Hvilke kompetencer udvikler deltagerne igennem ‘community driven research’ og hvordan kan disse kompetencer testes og måles?

Ph.d.-projektet tilknyttes den kvantitative måling af elevernes kompetencer før og efter projektet. Denne måling gennemføres i samarbejde med projektet Game-Based Learning in the 21st Century. Dette projekt er finansieret af Innovationsfonden og er et samarbejde mellem AAU, Dansk Center for Skoleforskning, Aarhus Universitet, UCC og en række virksomheder og er et interventionsprojekt der med undervisningsforløb inden for rammen af Game Based Learning skal fremme det 21. århundredes kompetencer.

Målingen af det 21. århundredes kompetencer gennemføres med udgangspunkt i en Item Response Theory-tilgang. Opgaven i sin helhed består i teoretisk beskrivelse af de kompetencer der skal måles, udvikling af storylines og items til testen, implementering i testprogrammet, pilotstudie, feltundersøgelse samt præ- og posttest. Data analyseres og samkøres med baggrundsdata der er hentet via et spørgeskema.

Ph.d.-projektets fokus vil være på de testteoretiske og IRT-analytiske dele. Den foreløbige problemformulering lyder ”Hvordan udvikles, implementeres og gennemføres en test af det 21. århundredes kompetencer og hvad er validiteten af den udviklede test”. Problemformuleringen vil blive tilpasset i samråd med den ph.d.-studerende. Den ph.d.-studerendes projekt løber i tre år og afsluttes derfor før post-testen.


 
Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges). Ansøgere skal have opnået minimum karakteren 10 i specialet eller anden afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse. Der kan dispenseres for karakterkravet, såfremt ansøger på anden vis kan dokumentere at have de nødvendige kvalifikationer. 
Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen.

Generelle oplysninger
Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske Ph.d.-skole, Aalborg Universitet.
Se venligst
ph.d.-skolens hjemmeside for oplysninger om ph.d.-uddannelsen, adgangskrav, ansøgningsprocedure mv.

Ansøgning

  • Ansøgningsskema   (Application form)
  • Projektbeskrivelse se hjemmesiden for detaljer  Projektbeskrivelsen skal tage afsæt i de rammer som gives i  det overordnede forskningsprojekt Community Drive  
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Udenlandske ansøgere skal fremsende en IELTS eller TOEFL-test (undtaget for dette er nordiske lande, lande hvor engelsk er modersmål).
  • Ansøgning om eventuel merit
  • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende
  • Evt. publikationsliste.


Ansøgers samlede kvalifikationer bedømmes af et bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.
Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat.

 
Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om
forskeruddannelsesprogrammet Human Centered Communication and Informatics (HCCI).
For yderligere oplysninger om forskningsprojektet, kontakt venligst  Lektor Rikke Magnussen, tlf. 20134520, e-mail: rikkem@hum.aau.dk eller Professor Jeppe Bundsgaard, tlf.: 31192607, e-mail: jebu@edu.au.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Lone Bråten e-mail: alb@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2017-224-01675

Ansøgningsfrist

31/01/2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.