Ph.d.-stipendium i Kommunikation mellem multiple aktører i udviklingen af grønne energisystemer

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, det Humanistiske Fakultet, er der pr. 1. april 2018 eller snarest herefter en ledig stilling som ph.d.-stipendiat inden for kommunikation mellem multiple aktører i udviklingen af grønne energisystemer.

Stillingsbeskrivelse

Ph.d.-projektet er en del af det nystartede forskningsprojekt InterHUB, som gennem tværfagligt samarbejde skal undersøge, hvordan en fremtidig integration af bygninger i energisystemet hænger sammen med husholdningers praksis og forsyningsselskabers forretningsmodeller. Den forskningsmæssige kerne i ph.d.-projektet er at udforske muligheder og problemer i kommunikationen mellem forskellige aktører i forbindelse med udviklingen af nye diskontinuerlige energisystemer som led i den grønne omstilling. Aktørerne kan være repræsentanter for forsyningsselskaber, borgere og designere eller producenter af energiteknologier. Til det formål skal den ph.d.-studerende i projektets første fase varetage en serie af fremtidsværksteder med deltagelse af relevante aktører.  

Kandidaten skal have en kommunikationsvidenskabelig baggrund og dokumenteret stærke analytiske kompetencer, navnlig inden for næranalytiske diskursstudier. Desuden forudsættes stærke kommunikative kompetencer, skriftligt og mundtligt på engelsk såvel som dansk. Fremtidsværkstederne gennemføres og analyseres på dansk. Ph.d.- projektet vil skulle samarbejde med InterHUB-projektets øvrige ph.d. projekter, så interesse for tværfaglighed er en fordel, men erfaring hermed ikke en forudsætning. Den ph.d.-studerende skal desuden varetage undervisning på Institut for Kommunikation inden for uddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier.

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, hvor ansøgeren beskriver sin forskningsinteresse i det ovenfor beskrevne område. Ph.d.-projektet vil være placeret på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, og indgå som en del af Institut for Kommunikations forskning i klimakommunikation.  
 
 
Kvalifikationskrav

Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
 
Generelle oplysninger

Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske Ph.d.-skole, Aalborg Universitet.
Se venligst
ph.d.-skolens hjemmeside for oplysninger om ph.d.-uddannelsen, adgangskrav, ansøgningsprocedure mv.

Ansøgning 

  • Ansøgningsskema   (Application form)
  • Projektbeskrivelse – se hjemmesiden for detaljer 
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Ansøgning om eventuel merit
  • Evt. publikationsliste
  • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende

Ansøgers samlede kvalifikationer bedømmes af et bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.
Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat.

 
Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Kontaktoplysninger
 
Se forskeruddannelsesprogrammet  hjemmeside her: Interdisciplinary Discourse Studies (InterDisc)  
Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Anders Horsbøl e-mail: horsboel@hum.aau.dk eller professor Ellen Christiansen e-mail: ech@hum.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Lone Bråten e-mail: alb@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2018-224-01695

Ansøgningsfrist

28/01/2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.