Professor MSO i Socialret, 2018-224-01704

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut, er en stilling som professor med særlige opgaver i socialret ledig til besættelse fra 1. juli 2018 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er tidsbegrænset til 5 år. 

MSO professoren får særligt til opgave at opbygge forskning og undervisning i socialret og dette retsområdes sammenhænge og overlap til øvrige relevante nationale og internationale retsområder. Herudover forventes MSO professoren at deltage aktivt i udvikling af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø samt medvirke til den forsatte udvikling af den socialretlige forskningsgruppe og det socialretlige forskningsmiljø, der er etableret på Juridisk Institut, herunder gennem hjemtagelse af ekstern finansiering.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på et indgående og bredt kendskab til både den materielle socialret og socialforvaltningsretten kombineret med ansøgerens evne til at analysere og videreudvikle området.

Der lægges herudover vægt på omfattende undervisningserfaring, herunder i socialretlige fag. Juridisk Institut leverer undervisning med socialretlige fagelementer på flere af Aalborg Universitets uddannelser. Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL) og erfaring med denne læringstilgang er en fordel.
 
Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til professoratet med særlige opgaver kan dokumentere en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og kan dokumentere at have bidraget væsentligt til udviklingen af stillingsbeskrivelsens fagområde. Ansøger skal redegøre for sit potentiale til også fremover at videreudvikle fagområdet. Der lægges vægt på, at ansøger kan varetage forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner, pædagogisk vejledning og supervision samt fagligt bedømmelsesarbejde. Endvidere lægges der speciel vægt på vurderingen af ansøgers mulighed for varetagelse af den eller de særlige funktionsbestemte opgaver, der er knyttet til denne stilling, jf. stillingsbeskrivelsen. 
 
Ansøgning skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer.
• Medforfattererklæring. Såfremt der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Link til Skabelon.
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d. bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til Vejledning.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Ulla Steen, tlf. 9940 9878, e-mail usteen@law.aau.dk.  
 
For yderligere oplysninger om instituttet, se http://www.law.aau.dk/.  
 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Gurli Brogaard, tlf. 9940 7023, e-mail  hs-hr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC. Ved periodens udløb bortfalder de særlige funktionsbestemte opgaver, og den pågældende overgår til en stilling som lektor.

Stillingsnummer

2018-224-01704

Ansøgningsfrist

Thu Mar 01 00:00:00 CET 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.