Videnskabelig assistent inden for science advice og science studies

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kommunikation og Psykologi, Campus København er en stilling som videnskabelig assistent ledig til besættelse fra 1.7.2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt og ledig for en periode på 9 måneder. Tjenestested er København.

Stillingsbeskrivelse

Som en del af det flerårige forskningsprojekt Mapping the Public Value of Humanities skal der udføres et litteraturstudium med fokus på kortlægning af modeller for videnskabelig rådgivning og evidensbasereret kommunikation med særligt fokus på humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsområder. Formålet med kortlægningen er i samarbejde med projektledelsen at udvikle et undersøgelsesdesign, der er i stand til at belyse potentialer, barriere, praksisser, effekter og vidensudveksling i mødet mellem videnskabelige videnmiljøer og tilrettelæggelse af politik, lovgivning, beslutningsprocesser og organisationsforandring. Der arbejdet i projektet med et systematisk review af den internationale litteratur, der skal resultere i en række oversigtsgivende rapporter, artikler, konferenceoplæg samt undervisning.
Der søges en kandidat, der har evne og lyst til at prøve kræfter med at kortlægge et heterogent, multidisciplinært og omfattende forsknings- og praksisfelt ud fra en række systemiske dimensioner, der aftales med forskningslederen efter indspil fra kandidaten. Kandidater, der har indsigt i samt erfaring med adfærdsforskning, socialpsykologi eller dialogprocesser omkring formidling og kommunikation af viden samt de barriere der kan opstå i mødet mellem forskere, borgere, politikere, medier og beslutningstagere, vil blive foretrukket.

Stillingen tilknyttes forskningscenteret Humanomics Research Centre på Aalborg Universitet campus Sydhavnen (København), der samler forskere med interesser og baggrund inden for kortlægning af humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsfelter og samarbejdsformer. Forskningsprojektet Mapping the Public Value of Humanities, som den videnskabelige assistentstilling indgår i, er finansieret af VELUX FONDEN og har til opgave at kaste nyt lys på de mange relationer og interaktioner, som humanistiske forskere har til omverdenen – herunder politisk beslutningstagen. En særlig opgave i projektet er at udvikle en mere nuanceret og flerfacetteret forståelse af ”effekter” af humanistisk forskning i samfundet.

Ansøgeren forventes at have gode samarbejdsevner, samt være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere og interviewpersoner med forskellige baggrunde. Stillingen vil indebære omfattende direkte kontakt med forskerne fra forskningsprojektets population i forhold til at assistere disse med registreringer mv.

Der forudsættes fast tilstedeværelse på instituttet. Det forudsættes endvidere, at ansøgere er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på centeret og instituttet, herunder seminaraktivitet, uddannelse, forskningsrejser og studieture. Især må man påregne en ikke ubetydelig rejseaktivitet mellem universitetets campusser i København og Aalborg.

Der lægges særlig vægt på kandidatens arbejde med kvalitative metoder, organisationsforandring og monitorering. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen: http://www.kommunikation.aau.dk


Videnskabelig assistant
En stilling som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset stilling på op til 3 år med henblik på varetagelse af forskning og/eller undervisning. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelig assistent uden yderligere varsel.

Kvalifikationskravet er almindeligvis kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau.

Ansøgningen skal være vedhæftet:

• CV
• Evt. liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes fem publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon
• Eksamensbeviser (Kandidatbevis og eventuelt ph.d.-bevis)

Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til David Budtz Pedersen, davidp@hum.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Christoffersen I HR servicecenteret, mail hs-hr@adm.aau.dk eller telefon (+45) 9940 9680.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” function.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2018-224-01826

Ansøgningsfrist

Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.