AAU logo

Vacant positions

Et eller flere ph.d.-stipendier indenfor tidlig varsling – identifikation, forståelse og reaktion på tidlige tegn på udvikling af blodprop i hjertet og hjertestop (21-19031)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er et eller flere ph.d.-stipendier ledigt inden for det generelle studieprogram Health Care, Education, Organizations and Ethics. Stipendierne er ledigt til besættelse pr. 1. maj 2019 eller snarest herefter.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere, og har ansvaret for over 1700 studerende. Over 100 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc.

Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin, Medicin med Industriel Specialisering og Idrætsvidenskab. Kandidatuddannelserne inkluderer Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab, Idrætsteknologi, og også deltids-masteruddannelser i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Sundhedsinformatik og Sexologi. Alle uddannelser er tilrettelagt ud fra problembaseret læring og tager udgangspunkt i case- og projektarbejde. Find mere information på www.hst.aau.dk.

Et eller flere ph.d.-stipendier udbydes med fokus på ”tidlig varsling – identifikation og karakterisering af tidlige tegn på udvikling af blodprop i hjertet og hjertestop” hos Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet. Projektet gennemføres i samarbejde med Hillerød og Aalborg Universitetshospital samt præhospitalsenhederne i Region Hovedstaden og Region Nordjylland. 

Patienter der viser sig at have en blodprop i hjertet eller som får hjertestop har ofte haft ukarakteristiske symptomer, der ikke erkendes hos patienten, de pårørende eller hos sundhedsvæsenet og hvor den relevante behandling derfor forsinkes.
Den ph.d.-studerende skal arbejde med at identificere, karakterisere, forstå og konkretisere tidlige varslingssymptomer og håndteringen af disse.
Projektet vil bygge på analyse af båndoptagelser mellem anmelder og alarmcentral, interview med overlevere under indlæggelse og på spørgeskemaundersøgelse af potentielle tidlige varslingssymptomer hos patientgrupper.

Den(de) ønskede kandidat(er) forventes at have en sundhedsfaglig kandidatuddannelse, eventuelt en antropologisk, psykologisk eller sociologisk kandidat med sundhedsfaglig viden. Færdigheder indenfor kvalitativ og kvantitativ forskning og gode formidlingsevner på dansk og engelsk samt erfaring med udførelse af videnskabelige undersøgelser vil blive foretrukket.

Ansøgere kan finde en nærmere beskrivelse af ph.d.-projektet på linket:
https://www.medicine.aau.dk/infoglueDeliverWorking/digitalAssets/539/539841_early-warning.pdf.

Ansøgningen skal ledsages af et udkast til projektbeskrivelse (max 4 sider) med teoretiske og metodemæssige overvejelser over hvordan det foreslåede ph.d.-projekt kunne gennemføres.

Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Henrik Bøggild, tlf.: 9940 7871, mail: boggild@hst.aau.dk

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Ansøgernes kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Bettina Wedde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, e-mail: bew@adm.aau.dk, tlf. 99409909.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School of Medicine, Biomedical Science and Technology: www.medicine.aau.dk og en ph.d.-forening (PAU) for alle fakultetets ph.d.-studerende: http://www.facebook.com/groups/PAUNetwork/ 

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

21-19031

Ansøgningsfrist

22/04/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.