AAU logo

Vacant positions

2020-224-02964 Ledende klinisk lektor i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

En stilling som ledende klinisk lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord og som overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Videreuddannelsessektionen, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse fra 1. oktober 2020 eller snarest derefter for en 5-årig periode. Det kliniske lektorart er på 30 konfrontationstimer årligt. Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere som allerede er overlæger ved Aalborg Universitetshospital kun søge det kliniske lektorat.

Stillingsbeskrivelse

Den kliniske lektors opgaver består blandet andet i at:

 • Initiere, facilitere og gennemføre forskning og udvikling inden for medicinsk uddannelse med særligt fokus på postgraduat lægelig kompetenceudvikling.
 • Udbrede kendskabet til og implementere kompetenceudvikling og effektive læringsmetoder inden for medicinsk uddannelse med særligt fokus på den lægelige videreuddannelse.
 • Rådgive og vejlede centrale aktører i pædagogiske forhold bla. læring, vejledning og kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse.
 • Bidrage til at sikre sammenhæng mellem prægraduat og postgraduat lægelig kompetenceudvikling ved Aalborg og Aarhus universiteter og i de to regioner
 • Sikre kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i samarbejde med det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) og de postgraduate kliniske lektorer.
 • Indgå sammen med tilsvarende ledende klinisk lektor ved Aarhus Universitet og sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Nord i enhedsledelsen af den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF). Enhedsledelsen træffer beslutninger vedrørende den postgraduate PUF i fællesskab. Sekretariatschefen har det overordnede ansvar for drift og udvikling af PUF over for Formanden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) og derefter DRRLV.

Området ønskes endvidere udviklet videnskabeligt, og det er ambitionen for såvel Aalborg som Aarhus Universitet og Videreuddannelsesregion Nord, at der på sigt kan skabes grundlag for besættelse af et professorat på området.

Overlægestillingen skal være med til at understøtte og udvikle uddannelsen af læger og speciallæger i Videreuddannelsesregion Nord, samt understøtte Region Nordjyllands strategiske indsats indenfor kompetenceudvikling, fastholdelse og rekrutting af speciallæger.

Overlægestillingen er organisatorisk placeret i Videreuddannelsessektionen på Aalborg Universitetshospital. Overlægen refererer for så vidt angår de organisatoriske og rådgivende funktioner og opgaver i Videreuddannelsesregion Nord til sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Nord. Sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Nord har det overordnede ansvar for drift og udvikling overfor Formanden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) - og derefter DRRLV. I forhold til de akademiske funktioner og opgaver refererer overlægen til vice-institutleder for uddannelse på Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

I forhold til opgaver og funktioner relateret til Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital refererer overlægen til Den lægefaglige direktør på Aalborg Universitetshospital.

Videreuddannelsessekretariatet har ansvar for

 • kapacitets- og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse,
 • planlægning af speciallægeuddannelsen i Region Nordjylland og Region Midtjylland
 • administration vedrørende ansættelser af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb og
 • opfølgning på evaluering af videreuddannelsen på regionens hospitaler og i praksis.

Videreuddannelsessekretariatet og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse er beskrevet nærmere på sekretariatets hjemmeside www.videreuddannelsen-nord.dk.

Den postgraduate uddannelse for læger er beskrevet nærmere på Aalborg Universitetshospitals hjemmeside www.aalborguh.rn.dk.

I sin funktion som overlæge vil kandidaten i Videreuddannelsessektionen, Aalborg Universitetshospital skulle:

 • Sikre gennemførelse af de formelle opgaver i den lægelige videreuddannelse
 • Sikre høj kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse
 • Sikre kompetent strategisk rådgivning til hospitals-, klinik- og afdelingsledelser
 • Sikre støtte til klinik- og afdelingsledelser i implementering af nye tiltag og krav, det løbende stilles til den lægelige videreuddannelse
 • Bidrage til at udvikle uddannelsesorganisationen bl.a. ved gennem kompetenceudvikling af de uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger
 • Sikre at der sker relevant formidling af uddannelsesinitiativer og -projekter.
 • Fremme tværfaglige uddannelsesmæssige tiltag på hospitals, klinik- og afdelingsniveau
 • Bidrage til at sikre en sammenhængende lægeuddannelse ved samarbejde med den prægraduate organisation.
 • Samarbejde med eksterne fora for lægelig videreuddannelse i forhold til overordnede uddannelsesopgaver i regionalt, videreuddannelsesregionalt og nationalt regi.

Cirka halvdelen af arbejdstiden anvendes til universitetsrelateret arbejde.

Aalborg Universitet tilbyder et pædagogisk efteruddannelsesforløb til kliniske undervisere ved Klinisk Institut med henblik på at ruste underviserne bedst muligt til implementering af problem baseret læring i klinisk undervisning, samt til støtte for faglig og pædagogisk sammenhæng i kandidatuddannelsen. Kurset er et nødvendigt bidrag til funktionen som klinisk underviser med ansættelse ved Klinisk Institut.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er speciallæge og kvalificeret til ansættelse i en stilling som overlæge. Derudover skal ansøgeren bedømmes kvalificeret af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg nedsat i henhold til § 3.3 i Bekendtgørelse nr. 1443 af 1. januar 2020.

Ansættelse som klinisk lektor kræver en videnskabelig grad (minimum ph.d. eller tilsvarende niveau). Ansøgere skal være forskningsaktive og skal have veldokumenterede undervisningskompetencer.

Ansøgere med undervisnings- og forskningserfaring vil blive foretrukket.

Ansøgeren skal desuden:

 • Have et indgående kendskab til den postgraduate lægelige videreuddannelse i Danmark, herunder gode kvalifikationer inden for medicinsk uddannelsesforskning og – uddannelsesudvikling.
 • Have ønske om at udvikle sine videnskabelige kvalifikationer.

Ansættelse og aflønning i henhold til Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter og aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser af 29. november 2012 eller Cirkulære om organisationsaftale for kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter.(2011). Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her. Ansættelse forudsætter forudgående samarbejdsaftale mellem det sygehus, hvor vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge og Aalborg Universitet.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.
 
Ansøgningen skal indeholde

 • Curriculum vitæ.
 • En komplet og nummereret publikationsliste, men ikke publikationer.
 • Veldokumenterede undervisningskompetencer – dokumenteres ved indlevering af undervisningsportfolio, dokumenteret pædagogisk uddannelse el plan for gennemførelse heraf.
 • En redegørelse for andre kvalifikationer, med relevans for stillingen.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Der er udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Dekan Lars Hvilsted Rasmussen på telefon 9940 3482, Forskningschef og Institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj på telefon 9766 6245 / e-mail sph@dcm.aau.dk, Sekretariats- og kontorchef Mads Skipper for Videreuddannelsesregion Nord på telefon 6146 3137 / e-mail madsskip@rm.dk eller Lægefaglig Direktør Michael Braüner Schmidt på telefon 2728 1196 / e-mail mb.schmidt@rn.dk.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Der afholdes ansættelsessamtaler i to runder. Ansøgere, der går videre, må påregne deltagelse i ledelsesprofiltest efter 1. Samtalerunde.

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR medarbejder Jeannette Bøgh, e-mail est-st-hr@adm.aau.dk.

Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. overlægestilling kan fås ved henvendelse til Susanne Bjørn på skb@rn.dk eller 9766 1335.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen som Overlæge sker i Region Nordjylland med tjeneste indtil videre Videreuddannelsessektionen, Aalborg Universitetshospital. Den kliniske lektor har arbejdssted ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet, og har sammen med tilsvarende lektor ansat ved Aarhus Universitet funktion ved alle enheder, hvor der foregår lægelig videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

I forhold til nærværende stillingsopslag dækker begrebet konfrontationstimer bredere end prægraduat undervisning, og dækker således over de timer som den ledende kliniske lektor bruger på de uddannelsesmæssige og pædagogiske opgaver som ligger i stillingen (se under afsnittet Stillingsbeskrivelse)

Løn og ansættelsesvilkår

En klinisk lektor aflønnes med et honorar på kr. 95.200 (marts 2012-niveau) for 60 konfrontationstimer årligt. Ansættelse kan ske med et varierende antal konfrontationstimer fra 15 til 60 timer med forholdsmæssig løn. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud.

Ansættelse og aflønning i henhold til aftale om kliniske lektorer ved universiteter under  Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser af 29. november 2012 og Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter og eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.

Stillingsnummer

2020-224-02964

Ansøgningsfrist

30/08/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.