AAU logo

Vacant positions

Ph.d.-stipendie i dataarbejde og sundhedsprofessioner: Viden, kompetencer og forandring af lægesekretærprofessionen (20-20062)

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Planlægning er et stipendie ledigt inden for det generelle forskningsprogram Planning and Development. Stipendiet er ledige til besættelse pr. 1. januar 2021, eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Hvilken ny viden og færdigheder kræves for at arbejde med data inden for sundhedsområdet? Hvem udfører dataarbejde? Hvordan transformerer arbejdet med data allerede eksisterende professioner, og fører det til nye professioner? Sundhedsvæsenet er blevet meget datakrævende og har gennemgået en dybtgående digitalisering, men vi ved kun lidt om konsekvenserne heraf for arbejdspraksis og professioner i sundhedssektoren.

Vi søger en ph.d.-studerende, der kan bidrage til at besvare ovennævnte spørgsmål. Projektet indgår i et større forskningsprojekt omkring dataarbejde i sundhedsvæsenet (Se: DFF bevilling). Projektet udføres af forskere og ph.d.-studerende på Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, og har som mål at beskrive det arbejde som digitalisering og dataficering af sundhedsvæsenet medfører, samt de forandringer dette indebærer for professioner. Det består af 3 delprojekter: 1) Dataarbejde i lægesekretærprofessionen (Ph.d. AAU), 2) Dataarbejde i en business intelligence unit (Ph.d. AU) og 3) Overblik over dataarbejde i det danske sundhedsvæsen (seniorforskere AU og AAU).

Lægesekretærer er centralt placeret i digitalisering på danske hospitaler. Teknologier som EPJ og talegenkendelse har gennem tiden medført debatter om fagets fremtid. Ph.d.-studiet vil give en dybtgående indsigt i lægesekretærers historiske og nuværende arbejde med data, og hvordan lægesekretærfaget har haft skiftende arbejdsrelationer til andre professioner.

Empiriske data for dette specifikke delprojekt vil blive indsamlet, først gennem litteraturstudie i form af en historisk oversigt over dialektikken mellem udviklingen af lægesekretærfaget og behovet for sundhedsdata, efterfulgt af kvalitative studier (observation, interviews, etnografi) af lægesekretærernes arbejde på hospitaler. 

Ansøgere skal have solidt kendskab til kvalitative metoder eller etnografi, og selvstændigt kunne indsamle empiri på danske hospitaler og besidde evne til samarbejde og gerne have kendskab til sundhedsvæsenet og debatter om dataficering.

Den ansatte forventes at indgå i det overordnede projektteam. Der ud over forventes den ansatte at have sin daglige gang i Aalborg, og være tilknyttet forskningsgruppen Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning. Forskningsgruppen har et tværfagligt fokus og befinder sig i krydsfeltet mellem videnskab, teknologi og samfund. Gruppen udfører socio-teknisk forskning, centreret omkring participation, typisk i form af brugerinddragelse og medarbejderdeltagelse bl.a. inden for sundhedssektoren.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde motivation for at søge stillingen, CV, og kopier af relevante eksamensbeviser. Dertil skal indsendes en projektbeskrivelse på max 2 sider (ekskl. referencer), der opridser kandidatens tanker og ideer omkring et ph.d.-projekt inden for den beskrevne kontekst.

For mere information, kontakt Lektor Pernille Bertelsen, Institut for Planlægning, pernille@plan.aau.dk

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Tekniske Fakultet for IT og Design træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Kristian Østergaard, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, e-mail: krs@adm.aau.dk, tlf. 99 40 35 12.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Mere information om ph.d.-skolen ved det Det Tekniske Fakultet for IT og Design findes via dette link: www.phd.tech.aau.dk

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 11. december 2011 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

20-20062

Ansøgningsfrist

01/10/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.