Vacant positions

Ph.d. om medarbejderintroduktion og fastholdelse af nye medarbejdere i betydningsfuld velfærdsorganisation

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet (AAU), og i samarbejde med Specialområdet for Udviklingshæmning og ADHD (SUA), Psykiatri og Social, Region Midtjylland opslås et 3-årigt ph.d.-stipendium inden for medarbejderintroduktion og styrket medarbejderintroduktion til fastholdelse af nye medarbejdere på socialpædagogiske aktivitets- og botilbud. Ansættelse sker pr. 1. september eller snarest derefter. Kandidatstuderende, der færdiggør kandidatuddannelse i sommeren 2021, kan ansøge og eftersende eksamensudskrift ved gennemført kandidateksamen.

Stillingsbeskrivelse

Hyppige fratrædelser blandt nyansatte medarbejdere i organisationer med ansvar for betydningsfulde velfærdsydelser er en samfundsmæssig omkostningsfuld problemstilling – både økonomisk, personfagligt og kvalitetsmæssigt i form af vanskeliggjort faglig stabilitet i kerneopgaven samt vanskeliggjort udvikling og videreførelse af arbejdspladsens normer og faglige standarder. SUA leverer højt specialiserede indsatser til borgere med komplekse problemstillinger. SUAs professionelle fællesskab er organiseret omkring kerneopgaven og værdier som ordentlighed, professionel faglighed og ’vi kultur’ i både det kollegiale samarbejde, samspillet med borgeren og i forhold til samarbejdspartnere.

Det aktuelle 3-årige forskningsprojekt, der tilrettelægges som et aktionsforskningsprojekt i SUA, har til formål at skabe viden om fastholdelse af nyansatte medarbejdere i specialsektoren, samt at styrke og udvikle den konkrete introduktionsindsats i SUA.

De ovenstående parter søger kandidater til ph.d.-stipendium inden for forskningsområdet medarbejderintroduktion/organisatorisk socialisering/medarbejderintroduktion/fastholdelse af nye medarbejdere. Det forventes, at projektet undersøger, hvordan organisering og tilrettelæggelse af arbejdet og introduktionsindsatsen kan bidrage til fastholdelse af nye medarbejdere. Projektforslaget skal indfri rammebeskrivelsen for aktionsforskningsprojektet om Styrket medarbejderintroduktion i partnerskabssamarbejdet mellem AAU og SUA (Bilag 1). Med henblik på videndeling i SUA og empiriindsamling vil ph.d.-forsker opholde sig i SUA i to til tre arbejdsdage pr. uge i projektets første år og hver anden uge i projektets følgende halvår. Ph.d.-forsker har derudover sin arbejdsplads på Aalborg Universitet, Aalborg. Der ønskes en selvstændig og innovativ projektbeskrivelse for ph.d.-forskningen indenfor projektrammen. 

Der lægges i ansøgningen vægt på kandidatens viden om og erfaring med at arbejde ind i organisatoriske kontekster, samt kandidatens overvejelse om at skabe organisatorisk forandring i SUA som en del af samarbejdet. 

Projektet forudsætter et vist kendskab til og erfaring med kvalitative forskningsmetoder såsom kvalitative interviews, etnografisk deltagerobservation og aktionsforskning. 

Der lægges i vurderingen af ph.d.-projektbeskrivelsen særligt vægt på formuleringen af forskningsspørgsmål, overvejelser om design af, elementer i og tilgange til aktionsforskningssamarbejdet med SUA, samt overvejelser om dataindsamling og strategier for dataanalyse.

Kandidaten kan i sit projektforslag og state-of-the-art redegørelse eksempelvis adressere følgende: 

 • Faktorer og dynamikker af relevans for fastholdelse af nye medarbejdere i specialsektoren
 • Betingelser for, typer og forståelser af mentoring samt uddannelse af mentorer, og organisering og udvikling af dynamiske og tilpassede mentorordninger
 • Personaleleders betydning og rolle i gode medarbejdermodtagelsesforløb, samt leder og kolleger som socialiseringsagenter
 • Aktionsforskningsdesigns til udvikling af organisatorisk medarbejderintroduktion.

Kvalifikationskrav

Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidat- eller masterstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (udtalelse fra specialevejleder, specialekontrakt eller tilsvarende samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).

Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v. 

Generelle oplysninger

Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske Ph.d.-skole, Aalborg Universitet og vil få muligheden for at blive tilknyttet forskningsgruppen POLO Processer og læring i organisationer med henblik på at indgå i gruppens aktiviteter og kollegiale forskningssamarbejde. Ph.d.-projektet er den primære del af et overordnet aktionsforskningssamarbejde mellem AAU og SUA. Lektor Line Revsbæk er projektleder af det overordnede aktionsforskningssamarbejde ved AAU. Der nedsættes ansættelsesudvalgt med repræsentation ved AAU (Institut for Kultur og Læring) samt SUA (Specialområdet for Udviklingshæmning og ADHD, Psykiatri og Social, Region Midtjylland).

Ansøgning

 • Ansøgningsskema   (Application for enrollment)
 • Projektbeskrivelse (max 10 sider)
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel
 • Ansøgning om eventuel merit
 • Evt. publikationsliste.
 • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende

Ansøgers samlede kvalifikationer bedømmes af et bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.
 
Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Kontaktoplysninger

For yderligere oplysninger om forskeruddannelsesprogrammet Education, Learning and Philosophy: https://www.kultur.aau.dk/phd-kultur-laering/

For yderligere oplysninger om forskningsprojektet, kontakt venligst projektleder Line Revsbæk tlf.: 2229 0198, email: revsbaek@hum.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Mette Bjerring tlf.: 9940 9591 e-mail: mb@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Stillingsnummer

2021-224-03412

Ansøgningsfrist

20/05/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.