Vacant positions

2021-224-03417 Ph.d.-stipendium/Studielektorat inden for Regnskab

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg University Business School (AAU BS), er en eller flere 5-årig fuldtidsstillinger som Ph.D. stipendiat/Studielektor i Regnskab ledige til besættelse fra 15. august 2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Aalborg University Business School er en nyetableret Business School på Aalborg Universitet, som er et videnskab- og teknologiorienteret universitet med verdensklasse forskning I en række discipliner.

Aalborg Universitet er grundlagt på PBL - Problem Baseret Læring - og med dette som et ledende princip spiller Aalborg University Business School en stor rolle i at bygge bro mellem forretning og naturvidenskab, der fremmer kommercialisering og skaber vækst i virksomheder.

Forudsætningen for dette er relevant forskning af høj kvalitet. Vores strategi er at publicere vores forskning i de førende forskningsjournaler inden for forskningsområdet. Derfor tager vi afsæt i aktuelle tendenser og problemstillinger i al den viden, vi producerer. Kun sådan kan vi bidrage med forretningskritisk indsigt, som gør en forskel uden for universitetets mure.

Regnskabsforskningsgruppen på Aalborg University Business School er ansvarlig for uddannelsesaktiviteter inden for regnskabsområdet i bred forstand, hvilket inkluderer finansielt regnskab, regnskabsanalyse, international regnskab, revision mv. Der forskes såvel i kerneområder inden for regnskab som i en række tværfaglige områder, som f.eks. regnskab i den offentlige sektor, bæredygtighed, integreret rapportering, forretningsudvikling og kapitalbudgettering. Forskningsgruppe dækker en bred række af forskningsmetodikker og har omfattende samarbejde med lokale, nationale og internationale firmaer og organisationer.

Disse kombinationsstillinger fokuserer på det eksterne regnskabsvæsen og revision ud fra et regnskabsmæssigt perspektiv. Det forventes at man kan undervise i et eller flere af redskabsfagene revision, ekstern rapportering og rådgivning på cand.merc.aud. De ideale kandidater har derfor, foruden en relevant kandidatgrad inden for erhvervsøkonomi, praktisk erfaring med regnskabsvæsen fra et beslutnings-, brugerperspektiv eller fra at have udarbejdet regnskaber i en økonomiafdeling eller i et revisionshus, og gerne forudgående undervisningserfaring.

Stillingsindholdet er forskning og undervisning inden for regnskab.

Stillingerne består af studielektoropgaver og et ph.d.-stipendium. Studielektordelen udgør 40 % og ph.d.-delen udgør 60 % af stillingen. Der kan gives merit for allerede udført fagligt relevant arbejde. Det forventes, at den ansatte bruger forskningstiden til at skrive en ph.d.-afhandling.

Studielektoratet:
Indholdet i studielektorstillingen er undervisning, vejledning og tilsvarende opgaver inden for faget Regnskabsanalyse.

Det forudsættes, at ansøgere til stillingen har kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Der skal desuden foreligge en positiv bedømmelse af ansøgerens undervisningskvalifikationer.

Ph.D. Stipendiatet:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 

Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).

Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
  • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. Skabelon til medforfattererklæring
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i et undervisningsportfolio, som skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau. Vejledning til undervisningsportfolio.
  • Phd projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).
  • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i
  • Ansøgere der ønsker at skrive Phd afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel
  • Ansøgning om eventuel merit.
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Bedømmelse:
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et fagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.


Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgernes Phd projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger:

Yderligere oplysninger om stillingernes faglige indhold kan fås ved henvendelse til Head of Business School, Christian Nielsen chn@business.aau.dk tlf. 9940 2702. Se mere om Aalborg University Business School på www.business.aau.dk.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til HR-afdelingen på hs-hr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 11. december 2019, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Arbejdssted
Aalborg

Stillingsnummer

2021-224-03417

Ansøgningsfrist

28/04/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.