Vacant positions

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde (2021-224-03509)

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er en stilling som ph.d.-stipendiat i arbejdsmarkedsstudier ledig til besættelse fra 1.10.2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er en del af projektet ”The formation of worker collectivism among migrant workers in Denmark, Germany and the UK”, som ledes af lektor Bjarke Refslund (PI), og som er finansieret af Danmarks Frie Forskningsråd. Projektet er komparativt og undersøger, hvornår og under hvilke forhold og forudsætninger migrantarbejdere i henholdsvis Tyskland, England og Danmark definerer deres interesser kollektivt, og derfor også agerer kollektivt, når de oplever arbejdsforhold, som de finder utilfredsstillende. Til trods for at migrantarbejdere oftere oplever dårligere løn- og arbejdsvilkår orienterer de sig typisk mindre mod kollektive løsninger, fx gennem fagforeninger. Projektet vil ved at se på udvalgte cases og brancher undersøge, hvilke forudsætninger der skal til, når migrantarbejderne vælger kollektive strategier fremfor individuelle strategier. Projektet fokuserer på lavtlønsarbejde og brancher typisk kendetegnet ved meget ufaglært arbejde.

Stipendiaten skal primært indgå i dataindsamling, analyse og afrapportering af den danske del af projektet, herunder fortage interviews, vignettestudier og feltstudier med og blandt lavtlønnede migrantarbejdere samt andre relevante samarbejdspartnere. Erfaring med kvalitativ dataindsamling blandt migrantarbejdere vil derfor være en fordel, men ikke en nødvendig forudsætning. Stipendiaten vil desuden indgå i det tværgående komparative arbejde, samt eventuelt i behandlingen af relevant kvantitativ data i mindre omfang, såfremt stipendiaten har forudsætningerne for det. I projektet er der et tæt samarbejde med PI, og de kollegaer som samler data ind i Tyskland og England samt internationale partnere i England og Tyskland.


 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 
 
Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.
 
[mulighed for yderligere krav fra instituttet] 
 
Ansøgningen skal indeholde
• Motiveret ansøgning. 
Ansøgningsskema
• Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider). 
• Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i. 
• CV. 
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift. 
• Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel
• Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
• Ansøgning om eventuel merit.
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.


Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.


Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Bjarke Refslund (99407150; bref@socsci.aau.dk)

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Mette Bjerring, mail: mb@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2021-224-03509

Ansøgningsfrist

01/08/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.