Vacant positions

2021-224-03717 Post doc til PARENT-projektet

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet er en tidsbegrænset fuldtidsstilling 2-årig stilling som Post doc ledig til besættelse fra 1. december 2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Ved Institut for Politik og Samfund, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet er en 2-årig stilling som Post doc ledig. Post doc-stillingen er tilknyttet forskningsprojektet ”Politicizing Family lives and Parent-Child Relationships and the Lived Implications” (PARENT) finansieret af Det Frie Forskningsråd.

Post doc-stillingen er på fuld tid og forventes besat d. 1. december 2021 eller snarest derefter. For den rette ansøger kan ansættelsesopstart tilpasses efter dialog. Stillingen er tidsbegrænset for en 2-årig periode (24 mdr.).

Stillingen er tilknyttet Institut for Politik og Samfund på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, med forankring i forskningsklyngen Global politik & diversitet og forskningsgruppen FREIA.

Forskningsprojektet
PARENT-projektet undersøger forventninger til nutidens opdragelsespraksisser, og måden hvorpå forældre mødes med forskellige typer af forventninger. Dels i form af nye politiske tiltag, der sigter mod at løfte kompetencer og reducere forældres angivelige usikkerheder; dels via forsøg på at tilskynde forældre til at ændre adfærd ved hjælp af politisk ’nudging’ eller via implementering af universelle forældrekurser, der skal guide forældre til at handle på bestemte måder. Udover at undersøge de normative forventninger til familier og forældre, som disse viser sig både i den politiske og offentlige debat og i forskellige institutionelle kontekster, undersøger projektet endvidere normer og praksisser blandt danske forældre samt deres oplevelser af at skulle opdrage børn under indtryk af øget bevågenhed samt nye forventninger og krav.

Den ansatte Postdoc vil blive en del af et team bestående af projektleder lektor Stine Thidemann Faber, lektor Lise Rolandsen Agustín og adjunkt Mathias Herup Nielsen og partnere i hhv. Storbritannien (Bristol Universitet) og Norge (Oslo Universitet).

Ved henvendelse til projektlederen kan den fulde projektbeskrivelse fremsendes mhp. forberedelse af ansøgning.

Stillingsindhold og arbejdsopgaver
Den ansatte Postdoc vil arbejde tæt sammen med projektlederen og de øvrige deltagere i forskningsteamet. De specifikke opgaver omfatter:

  • Litteraturreview og desk research.
  • Kvalitativ dataindsamling; herunder koordinering og tilrettelæggelse af dataindsamling samt efterfølgende håndtering af data.
  • Dataanalyse samt formidling og præsentation af analyseresultater.
  • Deltagelse i nationale og internationale seminarer, workshops og konferencer.

Post doc’en vil få mulighed for at videreudvikle egne forskningskompetencer (metodisk såvel som teoretisk), udbygge publiceringsprofil, samt indgå i og udvide eget faglige netværk via konferencedeltagelse, mm. Post doc’en vil have en mindre undervisningsforpligtelse, som koordineres og afstemmes i dialog.

Kvalifikationskrav
Ansættelsen som Post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ph.d.-graden skal være erhvervet inden for de sidste 4 år i hht. Det Frie Forskningsråds retningslinjer (dog modregnet eventuelle orlovsperioder såsom barsels- og forældreorlov, o. lign.).

Ansøgeren forventes at have solide metodiske og teoretiske kompetencer og en samfundsvidenskabelig baggrund i fx sociologi, statskundskab eller antropologi.

Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt forskningsmæssige kvalifikationer; herunder erfaring med kvalitative forskningsmetoder, indsigt i forskningsfeltet samt kompetencer udi forskningsformidling.

Ansøgningen skal indeholde
• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maks. være vedlagt 5 publikationer.
• Medforfattererklæring, Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring.
• Eksamensbeviser (Kandidat- og Ph.d.-bevis). 
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i et undervisningsportfolio. Vejledning til undervisningsportfolio
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse og ansættelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et fagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Om instituttet
Institut for Politik og Samfund har til huse i bygninger på hhv. Fibigerstræde 1-3, 9220 Aalborg Øst samt A. C. Meyers Vænge 15 2450 København.

Instituttet er dedikeret til studiet af relevante politiske og samfundsmæssige udviklinger – lokalt, nationalt og internationalt.  Forskningen ved Instituttet er organiseret i fire forskningsklynger: Institutioner, politik & adfærd; Global politik & diversitet; Historie; Offentlig forvaltning & digitalisering. Hver forskningsklynge er yderligere opdelt i et antal forskningsgrupper.

For yderligere oplysninger om instituttet, se https://www.politics-society.aau.dk.

Kontaktoplysninger 
Yderligere oplysninger om instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder Michael Baggesen Klitgaard, mobil 4022 7649 samt e-mail: michaelklitgaard@dps.aau.dk.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til projektleder, lektor, Stine Thidemann Faber, tlf. 9940 9206, mobil: 2288 0251 samt e-mail: stf@dps.aau.dk.  

Såfremt der er spørgsmål til selve ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Stillingsnummer

2021-224-03717

Ansøgningsfrist

17/10/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.