Vacant positions

Visionsrig leder af nyt Institute for Advanced Study in Problembased Learning, Aalborg Universitet

Aalborg Universitet etablerer i en ny stor strategisk satsning et tværgående forsknings- og uddannelsescenter - Institute for Advanced Study in PBL (IAS PBL). Her får du som ny leder muligheden for at videreudvikle universitetets forskning og undervisning inden for Problembaseret Læring (PBL), hvilket har været AAU´s unikke pædagogiske model siden etableringen i 1974. Aalborg Universitets PBL er i dag anerkendt såvel nationalt som internationalt, og målet med den nye enheds etablering er at fastholde og videreudvikle universitetets stærke forskningsposition inden for PBL og at styrke undervisning, kompetenceudvikling, ledelsesrådgivning og strategiske udviklingsprojekter.

Stillingsbeskrivelse


AAU står i dag over for et væld af muligheder for forskningsmæssig og uddannelsesmæssig udvikling, og PBL er et betydningsfuldt fundament til universitetets tætte samarbejde med det omgivende samfund.  PBL er universitetets kerneværdi og en af metoderne til øget tværfagligt samarbejde, øget digitalisering, stærkere employability for kandidaterne, og øget fokus på iværksætteri samt øget kvalitet og internationalisering. Du får som ny leder af IAS PBL en vigtig og udfordrende rolle i at lede en kernegruppe af universitetets PBL-medarbejdere, og i samarbejde mellem IAS PBL og den øvrige organisation at få opsamlet best practice og videndeling på tværs af miljøer og hovedområder ved som noget helt unikt at bruge AAU som PBL-laboratorium. Ambitionen er at få sat Aalborg Universitet yderligere på verdenskortet.

IAS PBL etableres pr. 1. januar 2022 med i alt ca. 40 tilknyttede medarbejdere. IAS PBL er en matrixorganisation, hvor en del vil være fast- og fuldtidsansatte, bl.a. Center for Digitalt Understøttet Læring, og en del vil være indstationerede forskere fra hele AAU, herunder UNESCO centret for PBL inden for det teknisk-naturvidenskabelige område og AAU Learning Lab med universitetspædagogisk kompetenceudvikling.  Du refererer direkte til prorektor på Aalborg Universitet og vil indtræde som rådgiver for prorektor i Det Strategiske Uddannelsesråd. 

Blandt dine opgaver som vores nye leder vil være:

Når IAS PBL går i luften 1. januar vil det være dimensioneret i hovedtræk, og der vil være indgået aftaler med de tilknyttede forskere samt fuldtidsansatte. Hovedopgaven herfra er således at idriftsætte IAS PBL med en bred portefølje af opgaver inden for forskning og undervisning i PBL, understøttelse af uddannelserne og ledelsen på universitetet i forhold til PBL, kompetenceudvikling af medarbejdere samt strategiske udviklingsprojekter. Forskerstaben vil være sammensat af forskere og eksisterende forskergrupper fra forskellige institutter og fagmiljøer på universitetet, og én af de store opgaver bliver således at sikre en hensigtsmæssig faglig synergi. En række forskningstemaer og projekter skal fortsættes, men du forventes at tage initiativ til videre drøftelser i IAS PBL-enheden om den fremtidige forskning og organiseringen heraf, samt samspillet mellem PBL forskning og fagdomænerne, kompetenceudvikling, uddannelsesrådgivning og udviklingsprojekter.  Endvidere skal der sikres et effektivt outreach til eksterne interessenter og omverdenen i øvrigt med henblik på deltagelse i internationale forskningsprojekter samt rekruttering af de dygtigste internationale forskere, undervisere og studerende.

Til rollen som leder af IAS PBL hører også at:
• Understøtte og udvikle medarbejderne for at sikre forskning på højeste internationale niveau
• Sikre at PBL-forskning fortsat bliver praksisnært og miljøerne inddrages, udvikles og løbende opkvalificeres, bl.a. ved løbende at give mulighed for kortere tids tilknytninger for øvrige interesserede medarbejdere.
• Initiere en talentudvikling for både at sikre interne karriereveje samt styrke rekrutteringen af relevante forskerprofiler
• Styrke arbejdet med øget ekstern finansiering af forskningen i IAS PBL
• Deltage i og sikre tværfagligt samarbejde samt netværkspleje både på Aalborg Universitet og i forhold til eksterne interessenter og samarbejdspartnere
• Sikre et godt samarbejde med igangværende forskningsgrupper og enheder, som bliver en del af kernegruppen.
• Varetage det overordnede ansvar for økonomi og administration
• Bidrage til effektivt samspil med det øvrige universitet indenfor rammerne af IAS PBL som en matrix-organisation

Det får du
Du bliver en del af Aalborg Universitets ambitiøse satsning, og du vil indtræde i en position, hvor du i høj grad bliver synlig internt og eksternt og får lejlighed til at præge universitets udvikling i de kommende år.

Her ud over vil vi sikre dig mulighed for
• Fortsat og kontinuerlig personlig og ledelsesmæssig udvikling via løbende tilbud om lederuddannelse
• Fortsat faglig udvikling, bl.a. via muligheden for at tilknytte forskningstid i begrænset omfang til stillingen

Det ønsker vi os
Rollen som leder af IAS PBL kræver en dygtig og indsigtsfuld leder med et internationalt udsyn, der har sans for at opbygge relationer. Vi forventer, at du er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for PBL forskning eller tilstødende relevant fagområde. Du forventes at have praktisk og forskningsmæssig erfaring med PBL som en unik pædagogisk læringsplatform, og du skal have lyst til at ”tage den på dig” som kernen i din funktion. Endvidere lægger vi vægt på, at du har:

• Evne til at skabe relevant sammenhængskraft mellem fagdidaktiske grupper
• Erfaring med forsknings- og personaleledelse og evne til at tænke og arbejde forsknings- og uddannelsesstrategisk, samt indsigt i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund
• Erfaring med tværfagligt samarbejde, eksternt vidensamarbejde, netværksarbejde og med at skaffe ekstern finansiering til forskningsaktiviteter
• Erfaring med uddannelsespædagogik og didaktik, særligt i forbindelse med udnyttelse af mulighederne i nye digitale værktøjer
• Interesse og blik for talentudvikling og for skabelsen af attraktive faglige miljøer
• Lyst til at arbejde med fremme af generel trivsel og medarbejdernes faglige og personlige udvikling
• En synlig, motiverende og anerkendende ledelsesstil
• God forståelse for økonomi og administration
• Udpræget gode kommunikationsevner

Yderligere information
Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved kontakt til prorektor Anne Marie Kanstrup (9940 7380/mail prorektor@aau.dk), eller direktør Jan Thomsen, Ramsdal Executive, (4040 7719/mail: jth@ramsdalgruppen.dk) som bistår AAU i processen. ”Præsentation om etableringen af IAS PBL” kan rekvireres ved Jan Thomsen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker på åremål i en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag. Ansættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest herefter.
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten, protokollat om ansatte i stillinger klassificeret i lønramme 35‐42 samt cirkulære om åremålsansættelse. Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Der er mulighed for forhandling af personligt tillæg.

Der kan evt. indgås aftale om en tilbagegangsstilling som lektor eller professor ved åremålsperiodens udløb. Indtræden i tilbagegangsstillingen kan ske efter positiv fagkyndig bedømmelse i henhold til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter samt ansættelsesbekendtgørelsens regler herom.

Vi gør ansøgere opmærksom på, at der forventes gennemført 1. interview den 12. november 2021 og 2. interview den 18. november 2021.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Lederen forventes at understøtte denne kerneværdi, og alle opfordres uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Aalborg Universitets uddannelse og forskning er problem- og projektbaseret og har fokus på det tværdisciplinære. Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder vi virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse. Sådan opnår vi nye erkendelser, finder nye løsninger på samfundets problemer og skaber viden, der forandrer verden. Læs mere på www.aau.dk.

Stillingsnummer

1172557

Ansøgningsfrist

31/10/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.