Vacant positions

2021-224-03838 Ph.d.-stipendiat: Arbejdslyst: Har høje præstationskrav og muligheder for at handle opfindsomt og tænke kreativt betydning for ansattes oplevelser af arbejdslyst?

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, er der pr. 1. februar 2022 en ledige stilling som Ph.d.-stipendiat. Stillingen er etableret gennem et samarbejde mellem Videncenter for God Arbejdslyst og Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet.  

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er en (3-årig) tidsbegrænset fuldtidsansættelse og indbefatter såvel forskning som undervisning.

Stillingen opslås for at udfolde et forskningsfokus, der bevæger sig i spændingsfeltet mellem præstationskrav og kreativitet med fokus på disse forholds betydning for trivsel og arbejdslyst. Forskningsprojektet forventes at kunne belyse mere præcise sammenhænge mellem ansattes oplevelser af at kunne handle opfindsomt og tænke kreativt i et arbejdsliv præget af høje præstationskrav. Hvad betyder høje præstationskrav for oplevet kreativitet, og hvordan påvirker det ansattes arbejdslyst? Ph.d.- projektet skal bidrage med ny viden på arbejdslystområdet baseret på grundige, kvalitative undersøgelser og analyser udført af den studerende og forventes herunder at inddrage viden og kvantitative data, som Videncentret har indsamlet gennem indeksundersøgelser og/eller ifm. et tidligere forskningsprojektet med Kraka Advisory. Forskningsprojektet forventes at bidrage med ny viden om sammenhænge mellem præstationskrav, kreativitet og arbejdslyst i et moderne arbejdsliv. Projektet kan derved være med til at afklare, om og på hvilken måde arbejdslyst kan være betinget af en balance mellem præstationskrav og muligheder for medbestemmelse samt oplevet kreativitet.

Det er dermed også hensigten gennem projektet at få udfoldet et nuanceret perspektiv på indretningen af fremtidens arbejdsmarked/organisationer. Tilpasser vi fx organisationer, så de passer til de ansatte eller er det i realiteten omvendt? Hvad betyder præstationskrav og muligheden for at agere kreativt og opfindsomt for arbejdslyst i forskellige arbejdssammenhænge? Projektet forventes dermed at bidrage med viden om, hvordan vi kan udforme fremtidens arbejdsliv.

 I ansættelsen som Ph.d.-stipendiat forventes den ansatte kandidat:

 • På højeste niveau at levere undervisning, vejledning og udprøvning af studerende på relevante moduler på bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi.
 • At udføre forskning og publicere forskningsprodukter på højeste niveau.
 • At deltage i eksterne forskningsnetværk og -samarbejder og her være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund.
 • At engagere sig i vidensamarbejde i tilknytning til stillingens videnskabelige portefølje.
 • At bidrage positivt og konstruktivt til Institut for Kommunikation og Psykologi samlede aktiviteter og arbejdsmiljø.

 I relation til sin forskning forventes ansøgere at kunne:

 • Erfaringer og kompetencer der demonstrerer kandidatens evne til at levere forskning.
 • Erfaringer og kompetencer, der demonstrerer kandidatens evne til at indgå i relevante vidensamarbejder.

 I relation til undervisning forventes ansøgere at kunne dokumentere:

 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at levere undervisning på uddannelsen herunder vejledning, seminarundervisning, forelæsninger m.v.
 • Sine evner til at undervise, vejlede og bedømme såvel skriftlige og mundtlige præsentationer på dansk.
 • Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL) og dokumenteret erfaring med denne læringstilgang vil blive betragtet som en fordel, men er ikke en forudsætning.

 I relation til generelle kompetencer skal ansøgere:

 • Dokumentere erfaringer, færdigheder eller potentialet til at samarbejde med kollegaer, deltage fuldt i daglige aktivitet i vidensgruppen og tilskynde at fremme et positivt og kollegialt arbejdsmiljø.
 • Vise gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.

 Stillingen tilknyttes vidensgruppen QS (Qualitative Studies)

 QS har en række forskningsinteresser, der bl.a. udfolder sig omkring følgende hovedtemaer:

 • Kvalitativ metodeudvikling
 • Kreativitetsforskning
 • Kultur og livsformer
 • Pædagogisk psykologi
 • Klinisk psykologi
 • Social- og personlighedspsykologi
 • Ledelses- og organiseringsformer
 • Teoretisk psykologi

Ansøgeren forventes at have gode samarbejdsevner, samt være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund. Et nationalt såvel som internationalt netværk er dermed en fordel.

Der forudsættes fast tilstedeværelse på instituttet. Det forudsættes endvidere, at ansøgere er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen http://www.kommunikation.aau.dk.

Den ph.d.-studerende vil have delt arbejdsplads mellem Aalborg Universitet og Videncenter for God Arbejdslyst (i Aarhus).

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (udtalelse fra specialevejleder, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
 
Generelle oplysninger
Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske Ph.d.-skole, Aalborg Universitet.
Se venligst
ph.d.-skolens hjemmeside for oplysninger om ph.d.-uddannelsen, adgangskrav, ansøgningsprocedure mv.

Ansøgning

 • Ansøgningsskema   (Application for enrolment)
 • Projektbeskrivelse  (max. 10 sider)
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel.
 • Ansøgning om eventuel merit.
 • Evt. publikationsliste.
 • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. 
Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om forskningsprojektet, kontakt venligst projektleder, Lene Tanggaard Pedersen, mail lenet@hum.aau.dk eller tlf. 9940 9039

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Ruth Klitte tlf.: 9940 7993, e-mail: rk@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Stillingsnummer

2021-224-03938

Ansøgningsfrist

19/12/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.