Vacant positions

2022-224-04576 Professor i formueret og retsteori

Ved Juridisk Institut, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, er der en ledig stilling som professor inden for formueret og retsteori pr. 1. august 2022 eller snares muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Professoren skal forestå forskning og undervisning i formueret samt forestå formidlingen af retsvidenskabens videnskabsteori og disse retsområders relation til nationale og internationale retsområder. Herudover forventes professoren at deltage aktivt i den fortsatte udvikling af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, herunder den fortsatte udvikling af cand.jur.- og cand.merc.jur.-uddannelserne ved Aalborg Universitet, og at varetage undervisning i formueret og retsteori, herunder erkendelsesteori og retsfilosofi.

Organisatorisk vil professoratet blive placeret på Juridisk Institut.

Professoratet er en tidsubegrænset stilling, hvor hovedopgaverne er forskning, herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling, og forskningsbaseret undervisning, herunder eksamensafvikling. Stillingen omfatter tillige videnudveksling med samfundet og varetagelse af opgaver som f.eks. forsknings-, kursus- og studieledelse, vejledning og supervision, fagligt bedømmelsesarbejde samt opgaver relateret til ekstern finansiering.

Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver og vægtningen mellem dem kan variere over tid.

Professorat
Det forudsættes, at ansøgere til professoratet kan dokumentere en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, og kan dokumentere at have bidraget væsentlig til udviklingen af stillingsbeskrivelsens fagområde. Der lægges vægt på, at ansøger kan varetage forskningsledelse eller anden form for ledelse, pædagogisk vejledning og supervision og fagligt bedømmelsesarbejde. Yderligere lægges der vægt på en omfattende undervisningserfaring.

Endvidere lægges der vægt på et indgående og bredt kendskab til formueret og retsteori tillige med ansøgerens evne til at analysere og udvikle ét eller flere specialområder.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • CV
  • Fuldstændig publikationsliste fordelt på forskellige typer (monografi, publikation med flere forfattere, journals etc.). De vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen, skal markeres. Der må maksimalt vedhæftes 10 publikationer.
  • Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring.
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer. Vejledning til undervisningsportfolio.
  • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis) 

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Institutleder Trine Schultz på mail ts@law.aau.dk eller tlf. 9940 8126. 

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. 

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Stillingsnummer

2022-224-04576

Ansøgningsfrist

31/05/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.