Vacant positions

Ph.d.-stipendier i retsvidenskab (2022-224-04594)

Ved Juridisk Institut, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet er der pr. 1. september 2022 eller snarest herefter et antal ledige stillinger som ph.d.-stipendiat inden for retsvidenskab.

Stillingsbeskrivelse

Stipendierne er knyttet til Juridisk Institut og skal angå et for Juridisk Institut relevant fagområde.

Forslag til ph.d.-projekter ses gerne sat i lyset af de generelle tendenser der påvirker retsvidenskaben, herunder den teknologiske udvikling, digitalisering, bæredygtighed, klima/miljø, internationalisering m.m.

Instituttet er dog interesseret i forslag til retsvidenskabelige ph.d.-projekter i bred forstand og ansøgninger kan således angå andre end ovennævnte emner.

Der skal til brug i ansøgningen udarbejdes et projektforslag. Projektforslaget skal være fokuseret mod et eller flere specifikke retsområder eventuelt med inddragelse af tilgrænsende retsområde(r). Ansøgere kan få sparring til udarbejdelsen af projektforslaget. Ansøgere opfordres til at kontakte ph.d.-programkoordinator Thomas Neumann thn@law.aau.dk for nærmere information.

Ved bedømmelse af ansøgere lægges særlig vægt på, at projektforslaget egner sig til et ph.d.-projekt, blandt andet ved emnets relevans, aktualitet, problemfelt, metode, kildemateriale m.m.

Der lægges endvidere vægt på ansøgers evne til at formulere sig skriftligt, og kandidatspeciale eller andet større skriftligt arbejde skal derfor vedlægges ansøgningen. Det forventes, at ansøger har opnået karakteren 10 eller højere i sit skriftlige speciale, ligesom det generelt forventes, at ansøger har gode karakterer.  

Som led i ansættelsen forventes ph.d.-stipendiaten at varetage undervisningsopgaver, indgå i forskningssamarbejde med et fremmed forskningsmiljø, samt at erhverve ca. 30 ECTS ved deltagelse i forskerkurser. Aalborg Universitet, Juridisk Institut, deltager aktivt i Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JURFORSK), og ansøgerne vil få mulighed for at deltage i kurser herigennem. Stipendiaten vil også få mulighed for at fremlægge på nordiske og internationale forskerseminarer hvis dette er relevant for det pågældende retsområde.

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor.

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (udtalelse fra specialevejleder, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Generelle oplysninger
Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Aalborg Universitet.
Se venligst
ph.d.-skolens hjemmeside for oplysninger om ph.d.-uddannelsen, adgangskrav, ansøgningsprocedure mv.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning
  • Projektforslag (max 10 sider)
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel. Ansøgere med kandidatuddannelse fra et dansk universitet er undtaget kravet om sprogtest.
  • Ansøgning om eventuel merit
  • Evt. publikationsliste.
  • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende


Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.
 

Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Lektor Thomas Neumann thn@law.aau.dk, tlf.: 9940 2793 eller Institutleder Trine Schultz, ts@law.aau.dk tlf.: 9940 8126

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Vigdis Skomager-Bohnfeldt tlf.: 9940 7408 e-mail: vkns@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Stillingsnummer

2022-224-04594

Ansøgningsfrist

01/06/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.