Vacant positions

2022-224-04595 Lektor eller adjunkt i retsvidenskab

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut, er et antal stillinger som lektor eller adjunkt i retsvidenskab ledig til besættelse fra 1. september 2022 eller snarest derefter. Adjunkturerne har en varighed af 4 år, mens lektoraterne er tidsubegrænsede.

Stillingsbeskrivelse

Der er tale om spændende stillinger, der begge er knyttet til opgaver i form af undervisning og forskning. Ansøger forventes at bidrage væsentligt til instituttets udvikling inden for både forskning og undervisning, selvstændigt og i samarbejde med andre. Kvalifikationskrav for hver stillingskategori fremgår nedenfor.

Stillingerne er primært, men ikke udelukkende, rettet mod følgende fagområder inden for retsvidenskab: Sundhedsret, Miljøret, Immaterialret, Formueret, Civilprocesret

Instituttet har både interesse i ansøgere, der har en forskning- og undervisningsprofil primært rettet mod ét retsområde, og ansøgere der har en mere tværfaglig forsknings- og undervisningsprofil.

Ansøgere opfordres til at orientere sig på instituttets hjemmeside om forskning og uddannelser, herunder udbud af forskellige fag: www.law.aau.dk.

Det tillægges væsentlig betydning, at ansøger har erfaring med at undervise. Det bemærkes at undervisningen primært foregår på dansk, hvorfor ansøgere forventes at kunne undervise på dansk på ansøgningstidspunktet.

Adjunktur
Adjunkturet er en uddannelsesstilling med en varighed på 4 år, hvor hovedopgaverne er forskning, herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling, og forskningsbaseret undervisning, med tilhørende eksamensforpligtelser. Stillingen kan foruden forskning og forskningsbaseret undervisning omfatte videnudveksling med samfundet, samt varetagelse af andre opgaver. Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid, men der skal sikres en balance, som gør, at adjunkten kan kvalificere sig inden for de for stillingen relevante områder.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.

Lektorat
Lektoratet er en tidsubegrænset stilling, hvor hovedopgaverne er forskning, herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling, og forskningsbaseret undervisning, herunder eksamensafvikling. Stillingen omfatter tillige vidensudveksling med samfundet og varetagelse af opgaver som f.eks. forsknings-, studie- og kursusledelse, vejledning og supervision, fagligt bedømmelsesarbejde samt opgaver relateret til ekstern finansiering.

Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver og vægtningen mellem dem kan variere over tid.

Kvalifikationskrav til et adjunktur
Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger.

Kvalifikationskrav til et lektorat
Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Ansøgere forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af deres undervisningsmæssige kvalifikationer.

Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.

Ansøgningen skal indeholde

  • Motiveret ansøgning, hvoraf det skal fremgå, om kandidaten søger adjunkt- eller lektorstillingen.
  • Opdateret CV.
  • Fuldstændig publikationsliste.
  • Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Ansøgere til adjunktstillingen må maks. vedlægge 5 publikationer, og ansøgere til lektorstillingen må maks. vedlægge 10 publikationer.
  • Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring.
  • Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Vejledning til undervisningsportfolio.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Institutleder Trine Schultz, tlf. 9940 8126, e-mail ts@law.aau.dk

For yderligere oplysninger om instituttet, se www.law.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdsstedet er i Aalborg.Stillingsnummer

2022-224-04595

Ansøgningsfrist

Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.