Vacant positions

Genopslag: Ph.d.-stipendiat med fokus på samfundsudvikling og teknologiudvikling i et Samfund 5.0 Initiativ (2022-224-04494G)

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg University Business School er en stilling som ph.d.-stipendiat med fokus på samfundsudvikling og teknologiudvikling i et Samfund 5.0 Initiativ ledig til besættelse fra 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Aalborg University Business School ønsker at studere en række nye initiativer hvor samfundsudvikling og teknologiudvikling spiller sammen. Disse kaldes for Samfund 5.0 initiativerne. Samfund 5.0 initiativerne tegner en ny udviklingsfase for vores velfærdssamfund, som er kendetegnet ved først og fremmest at være menneskecentreret samtidig med at have fokus på, hvordan de nye teknologier kan understøtte dette, men med den indbyggede kompleksitet at teknologiudvikling og kommunikation imellem mennesker og systemer er en drivkraft. Det forventes at nye sociale strukturer med tiden vil udfordre og forme konturerne af vores fremtidige samfund, hvor alle mennesker kan modtage tjenester af høj kvalitet og leve et behageligt, energisk liv. Samfund 5.0 er baseret på værdier om åbenhed, bæredygtighed og rummelighed.

Samfund 5.0 initiativet har til formål at bidrage til debatten om udviklingen af ​​det danske samfund, muliggjort af teknologisk innovation og digitalisering, og har for øje at studere hvordan digitale aktører og innovative industrielle aktører kan byde ind i en sådan ny virkelighed.

Formålet med dette ph.d.-projekt er således at bidrage til mulighederne og områderne for implementering af det såkaldte Samfund 5.0 i Danmark - et samfund rettet mod bæredygtig økonomisk udvikling, kompatibelt med løsningen af ​​de sociale problemer og de udfordringer, som vores land i øjeblikket står over for. Udfordringerne synes at understrege vigtigheden af at kunne samle en mangfoldighed af engagerede aktører, såvel private som offentlige.

Projektets empiriske fundament forventes både at kunne anskues fra sociologiske og økonomiske perspektiver og derfor kan en bred vifte af fagligheder inden for det Samfundsvidenskabelige og Humanistiske hovedområde være relevante for dette ph.d.-projekt, ligesom det samme gør sig gældende metodisk.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 
 
Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.
 
Ansøgningen skal indeholde
• Motiveret ansøgning. 
Ansøgningsskema
• Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider). 
• Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i. 
• CV. 
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift. 
• Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel
• Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
• Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.


Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.


Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Head of Business School Christian Nielsen, chn@business.aau.dk.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Vigdis Skomager-Bohnfeldt, mail: vkns@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2022-224-04494G

Ansøgningsfrist

25/07/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.