Vacant positions

Institutleder til Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet

Til Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet søger vi en samlende og visionær institutleder med stærke ledelsesmæssige kompetencer. Stillingen er ledig til besættelse pr. 01.12.2022. 

Stillingsbeskrivelse


OM INSTITUTTET
Instituttet gennemfører forsknings-, undervisnings- og videnssamarbejde med det omgivende samfund på højeste akademiske niveau inden for sociologi og socialt arbejde. Instituttet tilbyder to bachelor- og fem kandidatuddannelser og en masteruddannelse inden for fagfeltet.

Instituttets videnskabelige medarbejdere er overordnet grupperet i tre fagfelter – Sociologi, Socialt Arbejde og Kriminologi, hvor i alt 10 etablerede forskningsgrupper har givet instituttet en unik position nationalt og internationalt. Instituttet rummer en række profilerede forskere, som i høj grad er engagerede i formidling af videnskabelig viden via deres publicering og bidrag til og nuancering af samfundsdebatten. Problembaseret læring (PBL) er kernen i uddannelsesaktiviteterne, hvor teori og praksis kombineres, og hvor de studerende tilskyndes at bruge autentiske problemstillinger i deres studier.

Instituttet har afdelinger placeret på Aalborg Universitets hoved-campus i Aalborg og en afdeling på campus i København. Der er godt 1500 indskrevne studerende og ca. 85 fastansatte medarbejdere, og derudover undervisningsassistenter, eksterne lektorer, studenterundervisere og studentermedhjælpere.

Instituttets ledelse består p.t. af institutlederen, en viceinstitutleder med ansvar for uddannelse og en sekretariatschef med ansvar for instituttets administration. Der vil være mulighed for at ændre på det ledelsesmæssige set up på instituttet. Institutadministrationen, der varetages af 47 medarbejdere, betjener ligeledes Institut for Politik og Samfund. Det samlede indtægtsbudget for instituttet for 2022 er på godt 100 mio. kr., hvortil der kommer indtægter fra eksternt finansierede projekter.

Du kan læse mere om instituttet her.


DIN ROLLE
Du bliver leder af et velfungerende institut, som målt i antallet af studerende er et at de store på Aalborg Universitet. Du overtager et institut, som markerer sig fagligt via samfundsaktuelle forskningstemaer og -projekter, og du skal fortsætte og styrke instituttets tydelige engagement i de store samfundsdagsordener.

Som institutleder varetager du den faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse af instituttet. Du repræsenterer instituttet udadtil og er med til at sikre høj kvalitet i instituttets undervisning, forskning, talentudvikling og videnssamarbejde. Du bidrager også til, at der nationalt og internationalt tiltrækkes højt kvalificerede medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.

Du kommer til at indgå i fakultetsledelsen på det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets øvrige institutledere. Her tager du medansvar for at lede fakultetet, herunder at udvikle en ny strategi for fakultet og bidrage til implementeringen af universitetets overordnede strategi Viden for verden 2022-2026.

BLANDT DINE OPGAVER SOM VORES NYE INSTITUTLEDER
Instituttet rummer mange muligheder for forsknings- og uddannelsesmæssig udvikling inden for f.eks. øget samarbejde på tværs af fagområder på instituttet, øget digitalisering og øget internationalisering. Du får som institutleder en vigtig og udfordrende rolle i at lede og involvere alle medarbejdere i at skabe en ny tydelig vision, og fastlægge en klar strategi, retning og profil for instituttet.

Derudover forventer vi, at du som institutleder kan:

 • Understøtte og udvikle medarbejderne for at udvikle og styrke forskningsprofilen og -kulturen yderligere.
 • Skabe attraktive undervisningsmiljøer og sikre kvalitet i instituttets uddannelser samt sikre det bedst mulige match mellem uddannelser og arbejdsmarked.
 • Sikre et fortsat godt arbejdsmiljø gennem nærværende ledelse, herunder f.eks. arbejde med at finde en god balance mellem forsknings- og undervisningsforpligtelser.
 • Sikre synergi og sammenhæng på et stort institut med forskellige fagmiljøer og fysisk tilstedeværelse på flere adresser.
 • Styrke rekrutteringen af dygtige forskerprofiler og initiere en talentudvikling for at skabe interne karriereveje.
 • Styrke arbejdet med øget ekstern finansiering af forskning.
 • Sikre en yderligere professionalisering af instituttets funktioner gennem organisering af en klar ledelsesstruktur, hensigtsmæssige arbejdsgange og interne og eksterne samarbejdsrutiner.
To større strukturelle ændringer i instituttets organisering og aktiviteter forestår i forlængelse af regeringsbeslutninger om den overordnede universitetsstruktur i Danmark. Dels skal der i løbet af det kommende år etableres en ny afdeling med 50 socialrådgiverstuderende i Hjørring, og dels er det besluttet at lukke instituttets kandidatuddannelse i socialt arbejde i København inden for en 5-årig periode. Instituttet er allerede langt i planlægningen af disse ændringer, men der forestår en stor opgave i, sammen med fakultetsledelsen, at videreføre planlægningen og forestå en hensigtsmæssig implementering med størst mulig hensyntagen til såvel personaletrivsel som kvalitet i uddannelse og forskning.

DET ØNSKER VI OS
Vi ønsker os først og fremmest en dygtig, indsigtsfuld og nærværende leder med høje faglige standarder og sans for at opbygge relationer både internt og eksternt. Du skal kunne motiveres af at arbejde i en kompleks organisation, hvor udvikling og drift af instituttet, fakultetet og universitetet til tider kan skabe et krydspres for dig som leder.

Vi forventer, at du er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for det samfundsvidenskabelige område. Du skal være visionær og i stand til at sætte en tydelig retning med henblik på at styrke forskning, undervisning, talentudvikling og internationalisering. Endvidere lægger vi vægt på, at du har:

 • Erfaring med personale-, ressource- og strategisk ledelse inden for universitetssektoren. Du har – eller er interesseret i at gennemføre - en formel ledelsesmæssig uddannelse.
 • Evnen til at tænke og arbejde forsknings- og uddannelsesstrategisk, og indsigt i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund.
 • Erfaring med at skaffe ekstern finansiering til forskningsaktiviteter og med tværvidenskabeligt samarbejde og videnssamarbejde.
 • Interesse og blik for talentudvikling og for at skabe attraktive faglige miljøer.
 • Lyst og evne til at arbejde med at fremme medarbejdernes trivsel og faglige og personlige udvikling.
 • Evnen til at træffe synlige og legitime beslutninger og implementere dem, og inddrage instituttets medarbejdere og studerende proaktivt i udviklingen af instituttet.
 • God forståelse for økonomi og administration.
 • Udpræget gode kommunikationsevner.
 • Even til at skabe relevant sammenhængskraft i en verden med selvledende mennesker.
Du kan læse AAUs notat om god institutledelse her.

YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte dekan Rasmus Antoft (telefon nr. 30318104 / mail ras@adm.aau.dk), eller til direktør Jan Thomsen fra Ramsdal Executive (telefon nr. 40407719 / mail jth@ramsdalgruppen.dk) som bistår AAU i rekrutteringsprocessen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation senest den 4. september 2022. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

1. interviewrunde gennemføres den 26. september 2022 og 2. interviewrunde den 4. oktober 2022.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Du finder AAUs hjemmeside her.

Og du kan læse mere om Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet her.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som institutleder sker på åremål i en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse.
 
Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Arbejdsstedet er i Aalborg.
 
Ved åremålsperiodens udløb tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen.

Stillingsnummer

2022-224-04789

Ansøgningsfrist

04/09/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.