Vacant positions

Ledende klinisk lektor i postgraduat lægelig kompetenceudvikling (2023-224-05125)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en stilling som ledende klinisk lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord er ledig til besættelse fra 1. maj 2023 eller snarest derefter for en 5-årig periode.

Stillingsbeskrivelse

Som ledende klinisk lektor ved Aalborg Universitet vil du fungere i et samarbejdsfelt mellem Videreuddannelsesregion Nord, Region Nordjylland og Region Midtjylland samt de sundhedsvidenskabelige fakulteter på henholdsvis Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Du vil sammen med den ledende kliniske lektor, ansat ved Aarhus Universitet, og sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Nord, indgå i enhedsledelsen af den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF). Enhedsledelsen har det lægefaglige ansvar for den Pædagogisk Udviklende Funktion i Videreuddannelsesregion Nord samt ledelsesansvaret for de postgraduate kliniske lektorer, som er ansat ved henholdsvis Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Enhedsledelsen træffer i fællesskab beslutninger vedrørende den fælles Pædagogisk Udviklende Funktion og har sammen et fælles ansvar for de postgraduate kliniske lektorers kompetenceudvikling.

Stillingen er med arbejdssted ved Forskning, Uddannelse og Innovation (FUI), Aalborg Universitetshospital. 

Den ledende kliniske lektors opgaver er angivet i funktionsbeskrivelsen og består blandet andet i at:

 • Initiere, facilitere og gennemføre forskning og udvikling inden for medicinsk uddannelse med særligt fokus på postgraduat lægelig kompetenceudvikling.
 • Udbrede kendskabet til og implementere kompetenceudvikling og effektive læringsmetoder inden for medicinsk uddannelse med særligt fokus på den lægelige videreuddannelse.
 • Rådgive og vejlede centrale aktører i pædagogiske forhold bl.a. læring, vejledning og kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse.
 • Bidrage til at sikre sammenhæng mellem prægraduat og postgraduat lægelig kompetenceudvikling ved Aalborg og Aarhus universiteter og i de to politiske regioner
 • Sikre kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i samarbejde med det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) og de postgraduate kliniske lektorer.
 • Indgå sammen med tilsvarende ledende klinisk lektor ved Aarhus Universitet og sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Nord i enhedsledelsen af den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF). Enhedsledelsen træffer beslutninger vedrørende den postgraduate PUF i fællesskab. Sekretariatschefen har det overordnede ansvar for drift og udvikling af PUF over for Formanden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) og derefter DRRLV.
 • Det er ønsket at styrke sammenhængskraften mellem den prægraduate og postgraduate uddannelse ved et formaliseret samarbejde mellem den ledende kliniske lektor og Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Det forventes således, at den ledende kliniske lektor har kompetencer til og interesse i at udvikle og evaluere indsatser og metoder til at styrke læringsmiljøet både præ- og postgraduat i et tæt samarbejde med viceinstitutlederen for undervisning, Klinisk Institut.

Området ønskes endvidere udviklet videnskabeligt, og det er ambitionen for såvel Aalborg som Aarhus Universitet og Videreuddannelsesregion Nord, at der på sigt kan skabes grundlag for besættelse af et professorat på området.

Funktionsbeskrivelsen for stillingen som ledende klinisk lektor kan fremsendes ved at tage kontakt til vus@stab.rm.dk

Du refererer til sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Nord for så vidt angår de organisatoriske og rådgivende funktioner og opgaver. Sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Nord har det overordnede ansvar for drift og udvikling over for Formanden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - og gennem denne til Region Nordjylland og Region Midtjylland.

I forhold til de akademiske funktioner og opgaver vil du referere til institutleder for uddannelse på Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Aalborg Universitet tilbyder et pædagogisk efteruddannelsesforløb til kliniske undervisere ved Klinisk Institut med henblik på at ruste underviserne bedst muligt til implementering af problem baseret læring i klinisk undervisning, samt til støtte for faglig og pædagogisk sammenhæng i kandidatuddannelsen. Kurset er et nødvendigt bidrag til funktionen som klinisk underviser med ansættelse ved Klinisk Institut.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er speciallæge med ansættelse i Videreuddannelsesregion Nord. Derudover skal ansøgeren bedømmes af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, der er nedsat i henhold til § 4, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 170 af 17. marts 2005 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Ansættelse som klinisk lektor kræver en videnskabelig grad (minimum ph.d. eller tilsvarende niveau). Ansøgere skal være forskningsaktive og skal have veldokumenterede undervisningskompetencer.

Ansøgere med undervisnings- og forskningserfaring vil blive foretrukket.

Ansøgeren skal desuden:

 • Have et indgående kendskab til den postgraduate lægelige videreuddannelse i Danmark, herunder gode kvalifikationer inden for medicinsk uddannelsesforskning og – uddannelsesudvikling.
 • Have ønske om at udvikle sine videnskabelige kvalifikationer.
Ansættelse og aflønning i henhold til Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter og aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser af 29. november 2012. Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her. Ansættelse forudsætter forudgående samarbejdsaftale mellem det sygehus, hvor vedkommende er ansat som speciallæge og Aalborg Universitet.

Ansøgningen skal indeholde:

 • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
 • Opdateret curriculum vitae.
 • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.). 
 • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøger ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer. 
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt, skal ansøger vedlægge begrundelse herfor.
 • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
 • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
 • Referencer/anbefalinger.
 • Personlige data. 

Der anvendes shortlisting. Efter høring af bedømmelsesudvalg vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget, udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR Partner, Jeannette Bøgh, e-mail jebo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7968.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

En klinisk lektor aflønnes med et honorar på kr. 95.200 (marts 2012-niveau) for 60 konfrontationstimer årligt. Ansættelse kan ske med et varierende antal konfrontationstimer fra 15 til 60 timer med forholdsmæssig løn. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter, gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt aftale mellem Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Foreningen af Speciallæger og Foreningen for Yngre Læger om kliniske lektorer ved universiteter.

Stillingsnummer

2023-224-05125

Ansøgningsfrist

20/02/2023

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.