Vacant positions

Klinisk lektor i Urologi (2023-224-05179)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en eller flere ledige stilling som klinisk lektor i Urologi ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsubegrænset og er med 15 årlige konfrontationstimer i gennemsnit.

Stillingsbeskrivelse

Kandidatuddannelsen i medicin ved Aalborg Universitet tager udgangspunkt i det kliniske miljø ved Aalborg Universitetshospital. Vi forventer et stigende optag af medicinstuderende på Aalborg Universitet, og der foregår undervisning af medicinstuderende på flere hospitalsmatrikler i Region Nord.

Den kliniske lektor vil gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på kandidatuddannelsen medvirke til udviklingen og implementeringen af kandidatstudieordningen for Aalborg Universitet i samarbejde med fagets kliniske professor. Undervisningen ved Aalborg Universitetshospital omfatter casearbejde, forelæsninger, symposier, kliniske færdighedsøvelser, bedside, projektarbejde, lærerfeedback og faglig refleksion. Desuden kan arbejdet indbefatte opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige opgaver, gennemførelse af eksaminer, vejledning ved forskeruddannelse samt deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af videnskabelige grader.

Det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet udbyder et pædagogisk efteruddannelsesforløb til kliniske undervisere ved Klinisk Institut med henblik på at ruste underviserne bedst muligt til implementering af problem baseret læring i klinisk undervisning, samt til støtte for faglig og pædagogisk sammenhæng i kandidatuddannelsen. Kurset er et nødvendigt bidrag til funktionen som klinisk underviser med ansættelse ved Klinisk Institut og forventes gennemført inden for to år efter ansættelse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til viceinstitutleder for undervisning Jette Kolding på mail jkk@dcm.aau.dk eller tlf.: 40814466, eller til institutleder Sten Rasmussen på tlf.: 2552 0462.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter en samtidig ansættelse som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Derudover er det et krav, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag samt bliver erklæret kvalificeret af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. Ansøger skal være forskningsaktiv og skal have veldokumenterede undervisningskompetencer.

Ansøgere med undervisnings- og forskningserfaring inden for specialet vil blive foretrukket.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Ansættelse forudsætter forudgående samarbejdsaftale mellem det sygehus, hvor vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge og Aalborg Universitet.

Ansøgningen skal indeholde:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret curriculum vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.). 
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøger ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer. 
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt, skal ansøger vedlægge begrundelse herfor.
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data. 

Der anvendes shortlisting. Efter høring af bedømmelsesudvalg vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget, udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR Partner, Jeannette Bøgh, e-mail jebo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7968.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

En klinisk lektor aflønnes med et honorar på kr. 95.200 (marts 2012-niveau) for 60 konfrontationstimer årligt. Ansættelse kan ske med et varierende antal konfrontationstimer fra 15 til 60 timer med forholdsmæssig løn. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud.

Ud over undervisningsopgaverne kan det sundhedsvidenskabelige fakultet pålægge en klinisk lektor at udføre andre arbejdsopgaver i op til 200 timer årligt. Ved ansættelse med færre end 60 konfrontationstimer reguleres timetallet forholdsmæssigt.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter, gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt aftale mellem Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Foreningen af Speciallæger og Foreningen for Yngre Læger om kliniske lektorer ved universiteter.

Stillingsnummer

2023-224-05179

Ansøgningsfrist

23/03/2023

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.